- Διαφήμιση -

Παραδοσιακά και σύγχρονα καφενεία στο Κουκάκι

Σημεία αναφοράς και αληθινά στέκια σε μία από τις πιο καθιερωμένες γειτονιές στην πόλη

Με αυθε­ντι­κή, νοσταλ­γι­κή ατμό­σφαι­ρα που κερ­δί­ζει αμέ­σως τις εντυ­πώ­σεις, χαμη­λές τιμές και νόστι­μους μεζέ­δες, τα καφε­νεία που ακο­λου­θούν (παρα­δο­σια­κά αλλά και νέου τύπου) δεν απο­τε­λούν τυχαία κάποιες από τις πιο πολυ­σύ­χνα­στες διευ­θύν­σεις στο αγα­πη­μέ­νο Κουκάκι.

Σε μία από τις πιο δημο­φι­λείς γει­το­νιές της Αθή­νας, με ταυ­τό­τη­τα και χαρα­κτή­ρα που δεν αλλοιώ­νε­ται τα παρα­κά­τω σημεία θα απο­τε­λέ­σουν ένα από τα επό­με­να στέ­κια της παρέας

Σβούρα

Στον πεζό­δρο­μο της Δρά­κου, από τα πιο δημο­φι­λή στέ­κια στην περιο­χή για καφέ, ρακές και μεζε­δά­κια. Αντι­προ­σω­πευ­τι­κός «εκπρό­σω­πος» της φιλο­σο­φί­ας των καφε­νεί­ων «νέας επο­χής», δια­θέ­τει φιλι­κή ατμό­σφαι­ρα, εξαι­ρε­τι­κό καφέ και γευ­στι­κές προ­τά­σεις που συνο­δεύ­ουν ιδα­νι­κά τα εκλε­κτά, ελλη­νι­κά αποστάγματα.

 

Παντιέρα

Μικρός, παρα­δο­σια­κός καφε­νές στον πεζό­δρο­μο του Γεωρ­γά­κη Ολυ­μπί­ου (νο2) για οικο­νο­μι­κό καφέ και μεζέ. Γευ­στι­κές προ­τά­σεις εμπνευ­σμέ­νες από την ελλη­νι­κή κου­ζί­να, με μια ιδιαί­τε­ρη αδυ­να­μία στην κρη­τι­κή. Ωραί­ες μου­σι­κές και αυτο­σχέ­δια lives.

 

Κρίκος

Συνερ­γα­τι­κό Καφε­νείο (Γεν­ναί­ου Κολο­κο­τρώ­νη 49), που στη­ρί­ζει μικρούς και πρω­το­πό­ρους Έλλη­νες παρα­γω­γούς. Ένας χώρος με μεγά­λες τζα­μα­ρί­ες που χωρί­ζε­ται σε δύο αίθου­σες, η μία πιο prive ή άλλη πιο παρε­ΐ­στι­κη, για γευ­στι­κά μεζε­δά­κια που συνο­δεύ­ουν ιδα­νι­κά το τσί­που­ρο ή την μπύ­ρα. Στο χώρο του διορ­γα­νώ­νο­νται διά­φο­ρα events από νέους καλ­λι­τέ­χνες και δημιουργούς.

 

Το Παγκάκι

Ένα καφε­νείο που ακο­λου­θεί τη φιλο­σο­φία λει­τουρ­γί­ας μιας κολ­λε­κτί­βας και σερ­βί­ρει προ­ϊ­ό­ντα εναλ­λα­κτι­κού- αλλη­λέγ­γυου εμπο­ρί­ου. Συνερ­γά­ζε­ται απο­κλει­στι­κά με μικρούς παρα­γω­γούς ή κοι­νό­τη­τες παρα­γω­γών, ενώ δια­τη­ρεί χαμη­λές και προ­σι­τές τιμές. Πρό­κει­ται για έναν χώρο συνά­ντη­σης, ψυχα­γω­γί­ας και δημιουρ­γί­ας όπου θα απο­λαύ­σε­τε καφέ, βότα­να, ρακί, ούζο και μπί­ρες –πάντα με τα απα­ραί­τη­τα συνοδευτικά.

 

Αυλή

Ένα από τα σημεία ανα­φο­ράς για το Κου­κά­κι, το καφε­νείο η Αυλή βρί­σκε­ται (και αυτό) στον πεζό­δρο­μο του Γεωρ­γά­κη Ολυ­μπί­ου (νο 4) και απο­τε­λεί αγα­πη­μέ­νο σημείο συνά­ντη­σης, τόσο των κατοί­κων όσο και των λάτρε­ων της περιο­χής. Με τα κρύα σερ­βί­ρει αρω­μα­τι­κό οινό­με­λο και ρακό­με­λο, που συνο­δεύ­ο­νται ιδα­νι­κά από τις ενι­σχυ­μέ­νες ποι­κι­λί­ες και τους γευ­στι­κούς τσι­που­ρο­με­ζέ­δες. Στις στα­θε­ρές αξί­ες η καλή (και ψημέ­νη) ρακή.

Το άρθρο και οι φωτο­γρα­φί­ες προ­έρ­χο­νται από την σελί­δα newsbeast.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή newsbeast.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων