- Διαφήμιση -

Νεκρός διαρρήκτης διαμερίσματος τη νύχτα στους Αμπελόκηπους

Δράστης διάρρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τραυματίστηκε κατά την προσπάθεια διαφυγής του και κατέληξε μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Δρά­στης διάρ­ρη­ξης σε δια­μέ­ρι­σμα στους Αμπε­λό­κη­πους τραυ­μα­τί­στη­κε κατά την προ­σπά­θεια δια­φυ­γής του και κατέ­λη­ξε μετά τη μετα­φο­ρά του στο νοσοκομείο.

Σύλληψη και προσαγωγή

Για την ίδια υπό­θε­ση συνε­λή­φθη συνερ­γός του ενώ έχει προ­σα­χθεί τρί­το άτο­μο, για το οποίο υπάρ­χουν υπο­ψί­ες συμ­με­το­χής στη διάρρηξη.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, τα γεγο­νό­τα του τρα­γι­κού, όπως κατέ­λη­ξε, περι­στα­τι­κού ξεκί­νη­σαν αργά το βρά­δυ της Πρω­το­χρο­νιάς όταν στις 23.00 ειδο­ποι­ή­θη­κε η Αμε­σος Δρά­ση για διάρ­ρη­ξη σε δια­μέ­ρι­σμα δευ­τέ­ρου ορό­φου, στην οδό Βάλ­του 10.

Δυνά­μεις της έφτα­σαν στο σημείο αλλά οι δρά­στες είχαν ήδη εξα­φα­νι­στεί και ξεκί­νη­σε ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψή τους.

Βρέθηκε τραυματισμένος

Πράγ­μα­τι, οι αστυ­νο­μι­κοί κατά­φε­ραν να εντο­πί­σουν δύο άτο­μα που φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται στη διάρ­ρη­ξη και ο ένας από αυτούς ήταν τραυματισμένος.

Αμέ­σως κάλε­σαν ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ προ­κει­μέ­νου να τον παρα­λά­βει και να τον μετα­φέ­ρει στο νοσο­κο­μείο, όπου κατέ­λη­ξε, ενώ πέρα­σαν χει­ρο­πέ­δες στον συνερ­γό του.

Ο τραυ­μα­τι­σμός του ενός εκ των φερο­μέ­νων ως δρα­στών εκτι­μά­ται ότι προ­κλή­θη­κε στην προ­σπά­θεια δια­φυ­γής τους καθώς η πόρ­τα εισό­δου της πολυ­κα­τοι­κί­ας, στο δια­μέ­ρι­σμα της οποί­ας σημειώ­θη­κε η διάρ­ρη­ξη, βρέ­θη­κε σπασμένη.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων