- Διαφήμιση -

Καιρός : Νέο κύμα ψύχους με βροχές και χιονοπτώσεις σε εξέλιξη

Tσουχτερό κρύο, βροχές, χιονόνερο και παροδικές χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα

Tσου­χτε­ρό κρύο, βρο­χές, χιο­νό­νε­ρο και παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις είναι τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του και­ρού σήμε­ρα. Σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση της ΕΜΥ, στα δυτι­κά και τα βόρεια ο και­ρός θα είναι γενι­κά αίθριος, ωστό­σο στην υπό­λοι­πη χώρα ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο και στα ορει­νά – ημιο­ρει­νά παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις, καθώς και σε περιο­χές της ανα­το­λι­κής και κεντρι­κής Στε­ρε­άς με χαμη­λό­τε­ρο υψόμετρο.

Το νέο κύμα κακο­και­ρί­ας ωστό­σο θα έχει μικρή διάρ­κεια, όπως εκτι­μά άλλω­στε και ο μετε­ω­ρο­λό­γος του One Channel, Γιάν­νης Καλ­λιά­νος ο οποί­ος έκα­νε λόγο για κακο­και­ρία – εξπρές.

Παράλ­λη­λα, θα σημειω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες στην Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα, με τα φαι­νό­με­να κατά τη νύχτα να εξα­σθε­νούν. Η θερ­μο­κρα­σία θα παρα­μεί­νει σε χαμη­λά επί­πε­δα, ενώ παγε­τός θα δημιουρ­γη­θεί και πάλι κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά, κυρί­ως κεντρι­κά και βόρεια, τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες. Στην Αττι­κή μάλι­στα, ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις, κυρί­ως στα δυτι­κά και τα βόρεια, σε περιο­χές υψο­μέ­τρου 500 μέτρων.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλιάνου:

Τοπικές βροχές και χιόνια

Για τοπι­κές βρο­χές και χιό­νια στα νότια και ανα­το­λι­κά κάνει λόγο στην πρό­βλε­ψή του το meteo.gr.

Τα φαι­νό­με­να στην Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα από το από­γευ­μα θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά. Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει πτώ­ση. Οι βόρειοι άνε­μοι στο Αιγαίο θα φτά­νουν τα 9 μπο­φόρ, σύμ­φω­να με το meteo.

Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ανα­μέ­νο­νται στην Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, Στε­ρεά και Πελο­πόν­νη­σο και στο Κεντρι­κό και Νότιο Αιγαίο, οι οποί­ες από το από­γευ­μα θα περιο­ρι­στούν στην Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα και θα ενισχυθούν.

Χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται τις ίδιες ώρες έως και σε περιο­χές χαμη­λού υψο­μέ­τρου της Μαγνη­σί­ας, της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Βορειο­α­να­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου, στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της Δυτι­κής Κρή­της καθώς και στα ορει­νά της ανα­το­λι­κής Κρή­της. Στην υπό­λοι­πη χώρα ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με τοπι­κές αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τη διάρ­κεια της νύχτας στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της κεντρι­κής και βόρεια ηπει­ρω­τι­κής χώρας, ενώ στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία ο παγε­τός κατά τόπους θα είναι ολικός.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από ‑7 έως 2 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από ‑4 έως 9, στη Θεσ­σα­λία από ‑2 έως 8, στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 0 έως 11, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 0 έως 8, στα νησιά του Ιονί­ου από 4 έως 11, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 4 έως 8, και στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από 5 έως 11.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 έως 8 και τοπι­κά έως 9 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 έως 6 και στα νότια τοπι­κά έως 7 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα όμως θα στρα­φούν σε βόρειους ίδιας έντασης.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και χιό­νια στα ορει­νά και σε ημιο­ρει­νές περιο­χές έως το μεση­μέ­ρι. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 και τοπι­κά έως 7 μπο­φόρ και στο Σαρω­νι­κό και στο Νότιο Ευβοϊ­κό 6 έως 8 και από το πρωί έως 9 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 4 έως 6 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από ‑1 έως 6 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ:

Αττι­κή
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο, παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και τα ημιο­ρει­νά, καθώς και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο στα δυτι­κά και βόρεια (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 400 – 500 μέτρα). Τα φαι­νό­με­να από το από­γευ­μα θα περιο­ρι­στούν στα ανα­το­λι­κά και θα εξασθενήσουν.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 7, στα ανα­το­λι­κά 8 και πρό­σκαι­ρα από το μεση­μέ­ρι 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 09 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λο­νί­κη
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα τις πρω­ι­νές ώρες 6 μπο­φόρ τις πρω­ι­νές ώρες.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 08 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία, Θράκη
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά 7 τοπι­κά 8 μπο­φόρ τις πρω­ι­νές ώρες. Βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από τις βρα­δι­νές ώρες.
Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑03 (μεί­ον 3) έως 09 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο 4 με 6 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο, παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και τα ημιο­ρει­νά, καθώς και σε περιο­χές της ανα­το­λι­κής και κεντρι­κής Στε­ρε­άς με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο. Τα φαι­νό­με­να από το από­γευ­μα θα περιο­ρι­στούν στα ανα­το­λι­κά και θα εξασθενήσουν.
Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα ανα­το­λι­κά και νότια 8 τοπι­κά 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑02 (μεί­ον 2) έως 10 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυκλά­δες, Κρήτη
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά, καθώς και στα ημιο­ρει­νά της Κρή­της. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν κυρί­ως μετά το μεσημέρι.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 7 με 8 και βαθ­μιαία στα δυτι­κά τοπι­κά 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 12 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και βαθ­μιαία στα Δωδε­κά­νη­σα σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 με 7 και στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου 8 μπο­φόρ. Βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από τη νύχτα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή (03/01/2020)

Στα ανα­το­λι­κά και νότια νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες τις πρω­ι­νές ώρες στην Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.

Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της Κρή­της. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις και μεγά­λα δια­στή­μα­τα ηλιοφάνειας.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπι­κά 7 και πρό­σκαι­ρα έως 8 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Σάββατο (04/01/2020)

Γενι­κά βελ­τιω­μέ­νος και­ρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5, στα πελά­γη τοπι­κά 6 και στα νοτιο­α­να­το­λι­κά έως 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή περαι­τέ­ρω άνο­δο. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Κυριακή (05/01/2020)

Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία από τα βόρεια θα αυξη­θούν και μετά το μεση­μέ­ρι θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο, χιό­νια στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά και στα ημιο­ρει­νά της βόρειας χώρας.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και βαθ­μιαία τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει βαθ­μιαία πτώ­ση από τα βόρεια. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

 

Πηγή www.in.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων