- Διαφήμιση -

Άρχισε η δίκη των ληστών με το σίδερο: Συγκλονίζει η κατάθεση της 86χρονης από την Κυψέλη

«Με κάψανε στο πόδι, στο χέρι και στο στήθος, τα σημάδια είναι ακόμη στο σώμα μου»

Με την περι­γρα­φή των όσων βίω­σε στα χέρια των βασα­νι­στών της, άρχι­σε η δίκη των τριών κατη­γο­ρου­μέ­νων γεωρ­για­νής κατα­γω­γής, οι οποί­οι κατη­γο­ρού­νται για τη ληστεία και την κακο­ποί­η­ση της 86χρονης Δέσποι­νας Σκούρ­τη μέσα στο σπί­τι της στην Κυψέ­λη, στις 25 Οκτω­βρί­ου του 2017.

«Από τότε δεν κοι­μά­μαι καθό­λου, φοβά­μαι ότι κάποιος είναι μέσα στο σπί­τι» είπε η κυρία Δέσποι­να ενώ­πιον των δικα­στών του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Αθηνών.

Η ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα κατα­θέ­το­ντας με δύνα­μη ψυχής περιέ­γρα­ψε τις εφιαλ­τι­κές στιγ­μές που έζη­σε όταν τρεις άνδρες, την χτυ­πού­σαν και την απει­λού­σαν να τους πει πού έχει τις οικο­νο­μί­ες της. Και όσο εκεί­νη δεν τους έλε­γε, τόσο απει­λού­σαν, ώσπου πήγαν στην απο­θή­κη, πήραν το σίδε­ρο και άρχι­σαν να την καίνε.

«Του λέω, δεν έχεις μάνα; Φώνα­ζα και όσο φώνα­ζα, εκεί­νος έμπη­γε πιο πολύ στο σίδε­ρο στο χέρι μου» είπε ενώ­πιον του δικα­στη­ρί­ου η 86χρονη. Την έκα­ψαν στο χέρι, στο πόδι και στο στή­θος. Μάλι­στα της έδω­σαν και μία μπου­νιά και να για να μην λιπο­θυ­μή­σει της έρι­ξαν ένα ποτή­ρι νερό στο πρό­σω­πο. Την ώρα που φεύ­γα­νε, της είπαν: «Σε 10 λεπτά θα πεθάνεις».

Η κυρία Δέσποι­να δεν μπό­ρε­σε να ανα­γνω­ρί­σει κάποιον από τους ληστές, ωστό­σο, όπως είπε με βεβαιό­τη­τα στο δικα­στή­ριο ήταν αλλο­δα­ποί. Η αστυ­νο­μία συνέ­λα­βε 7 άτο­μα, Γεωρ­για­νής κατα­γω­γής, τρεις από τους οποί­ους φέρο­νται ως οι δρά­στες της ληστεί­ας σε βάρος της 86χρονης, οι οποί­οι όμως, αρνού­νται την κατη­γο­ρία. Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 7 Φεβρουαρίου.

Η συμμορία που τρομοκρατούσε το Λεκανοπέδιο

Η δρά­ση των ληστών με το σίδε­ρο εκτει­νό­ταν σε όλο το Λεκα­νο­πέ­διο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Αστυ­νο­μία, η δρά­ση τους είχε ξεκι­νή­σει τον Μάιο του 2017 και συνε­χί­στη­κε μέχρι το τέλος Οκτω­βρί­ου 2017, όταν συνελήφθησαν.

Το τελευ­ταίο χτύ­πη­μα της συμ­μο­ρί­ας ήταν στην Κυψέ­λη με θύμα την 85χρονη. Οι αστυ­νο­μι­κοί, οι οποί­οι παρα­κο­λου­θού­σαν τις κινή­σεις των Γεωρ­για­νών, προ­χώ­ρη­σαν στη σύλ­λη­ψή τους σε περιο­χές των νοτί­ων προ­α­στί­ων, λίγες μέρες μετά. Στα σπί­τια των συλ­λη­φθέ­ντων είχαν βρε­θεί αρκε­τά κλοπιμαία.

 

Πηγή http://newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων