- Διαφήμιση -

Ο Πειραιάς του 20ού αιώνα μέσα από τη «Μηχανή του Χρόνου», στο COSMOTE HISTORY HD

Το αφιέρωμα της «Μηχανής του Χρόνου» στην πόλη του Πειραιά συνεχίζεται...

Το αφιέ­ρω­μα της «Μηχα­νής του Χρό­νου» στην πόλη του Πει­ραιά συνε­χί­ζε­ται με την παρου­σί­α­ση της περιο­χής κατά τον 20ό αιώ­να και τη δια­μόρ­φω­ση της κοι­νω­νί­ας της, μετά την άφι­ξη των προ­σφύ­γων το 1922. Το δεύ­τε­ρο μέρος του αφιε­ρώ­μα­τος θα προ­βλη­θεί στο COSMOTE HISTORY HD τη Δευ­τέ­ρα 28/1, στις 21.00.

Μέσα από μαρ­τυ­ρί­ες Μικρα­σια­τών, περι­γρά­φε­ται πώς δημιουρ­γή­θη­καν από το μηδέν νέες συνοι­κί­ες, όπως η Δρα­πε­τσώ­να, η Νίκαια και το Κερα­τσί­νι, αλλά και ο τρό­πος με τον οποίο οι πρό­σφυ­γες ανα­δια­μόρ­φω­σαν την πόλη και ανα­ζω­ο­γό­νη­σαν τη βιο­μη­χα­νία, η οποία γνώ­ρι­σε νέα άνθι­ση εξαι­τί­ας του άφθο­νου και φθη­νού εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, ενώ οδή­γη­σε και στην ανά­πτυ­ξη του συν­δι­κα­λι­σμού. Στο πλαί­σιο αυτό, η έρευ­να «ρίχνει φως» στις μεγά­λες εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις της επο­χής και στην απερ­γία του 1923 στο Πασα­λι­μά­νι, η οποία έμει­νε στην ιστο­ρία με το όνο­μα «Ματω­μέ­νος Αύγουστος».

Η «Μηχα­νή του Χρό­νου» με τον Χρί­στο Βασι­λό­που­λο παρου­σιά­ζει, επί­σης, την ιστο­ρία της περιο­χής των Βούρ­λων, όπου δημιουρ­γή­θη­καν τα κρα­τι­κά πορ­νεία, ανα­πτύ­χθη­κε ο υπό­κο­σμος του Πει­ραιά και «γεν­νή­θη­κε» το Πει­ραϊ­κό ρεμπέτικο.

Ξεχω­ρι­στό κεφά­λαιο της εκπο­μπής απο­τε­λούν οι αλλε­πάλ­λη­λοι βομ­βαρ­δι­σμοί του Πει­ραιά την περί­ο­δο της Κατο­χής και το κατα­στρο­φι­κό χτύ­πη­μα των Συμ­μά­χων λίγο πριν τη λήξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Μέσα από εικό­νες και σπά­νια ντο­κου­μέ­ντα, παρου­σιά­ζε­ται η μετα­μόρ­φω­ση της πόλης, που σε μια μόλις δεκα­ε­τία «έχα­σε» όμορ­φες μονο­κα­τοι­κί­ες και γρα­φι­κές γει­το­νιές, οι οποί­ες αντι­κα­τα­στά­θη­καν από χιλιά­δες πολυ­κα­τοι­κί­ες, ενώ επί δικτα­το­ρί­ας κατε­δα­φί­στη­καν εμβλη­μα­τι­κά κτί­ρια, όπως το περί­φη­μο Ρολόι.

Στην εκπο­μπή μιλούν οι: Στέ­λιος Βαμ­βα­κά­ρης – Γιος Μάρ­κου Βαμ­βα­κά­ρη, Στέ­φα­νος Μίλε­σης – Πρό­ε­δρος Φιλο­λο­γι­κής Στέ­γης Πει­ραιά, Νότης Ανα­νιά­δης – Δημοσιογράφος/ ερευ­νη­τής, Βασί­λης Πισι­μί­σης – Ερευνητής,/συλλέκτης, Δημή­τρης Στα­θα­κό­που­λος – Δικη­γό­ρος Πει­ραιά, Ευαγ­γε­λία Μπα­φού­νη – Ιστο­ρι­κός, Ελέ­νη Κυρα­μαρ­γιού – Ιστο­ρι­κός, Δημο­σθέ­νης Μπού­κης – Ερευ­νη­τής, Κυριά­κος Νισκό­που­λος – Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Σμυρ­ναί­ων Νίκαιας και Πει­ραιά, Ευάγ­γε­λος Τζα­νής – Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Απο­γό­νων Μικρα­σια­τών Προ­σφύ­γων 1922 Μικρο­λί­μα­νο, Ανα­στά­σιος Κεσα­νό­που­λος – Αντι­πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Απο­γό­νων Μικρα­σια­τών Προ­σφύ­γων 1922 Μικρο­λί­μα­νο, Μαρία Καρα­φα­ντή – Από­γο­νος Μικρα­σια­τών Προ­σφύ­γων, Κάτοι­κος Μικρο­λί­μα­νου, Άρης Σκλη­βα­νιώ­της – Μάρ­τυ­ρας του βομ­βαρ­δι­σμού του Πει­ραιά, Γιάν­νης Γιαν­νι­τσιώ­της – Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής Κοι­νω­νι­κής Ανθρω­πο­λο­γί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Αιγαί­ου, Λήδα Παπα­στε­φα­νά­κη – Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Οικο­νο­μι­κής και Κοι­νω­νι­κής Ιστο­ρί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων, Δημή­τρης Κρα­σο­νι­κο­λά­κης – Αντι­πρό­ε­δρος Φιλο­λο­γι­κής Στέ­γης Πει­ραιά, Γιώρ­γος Σταϊν­χά­ου­ερ – Αρχαιο­λό­γος, Επί­τι­μος Έφο­ρος Αρχαιο­τή­των, Νίκος Γιαν­νό­που­λος – Ιστο­ρι­κός, Γιώρ­γος Λεκά­κης – Δημοσιογράφος.

Η «Μηχα­νή του Χρό­νου» προ­βάλ­λε­ται κάθε Δευ­τέ­ρα στις 21.00 και σε επα­νά­λη­ψη κάθε Κυρια­κή στις 17.00, στο COSMOTE HISTORY HD. Όλα τα επει­σό­δια της σει­ράς είναι δια­θέ­σι­μα δωρε­άν on demand στην υπη­ρε­σία COSMOTE TV PLUS.

 

Πηγή zougla.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων