Στις ράγες του ηλε­κτρι­κού έπε­σε μία γυναί­κα λίγο μετά τις 9 το βρά­δυ, στον σταθ­μό του ηλε­κτρι­κού «Άγιος Ελευ­θέ­ριος». Στον τόπο  έσπευ­σαν στε­λέ­χη της Αστυ­νο­μί­ας καθώς και του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος. Μέχρι στιγ­μής παρα­μέ­νουν άγνω­στες οι συν­θή­κες της πτώ­σης καθώς και η κατά­στα­ση της υγεί­ας της γυναί­κας. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία των συρμών.