- Διαφήμιση -

Κτηματολόγιο 2019: Με αυτόν τον τρόπο θα πληρώσετε λιγότερα χρήματα

Σε… ρυθμούς Κτηματολογίου κινείται σχεδόν η μισή χώρα, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η τέταρτη γενιά κτηματογράφησης, στην οποία θα καταγραφούν 16.500.000 δικαιώματα πολιτών σε 57 περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Ο μεγά­λος αριθ­μός των απαι­τού­με­νων εγγρά­φων και το υψη­λό σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις κόστος λει­τουρ­γούν απο­τρε­πτι­κά για χιλιά­δες ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των, οι οποί­οι γυρ­νούν την πλά­τη στη δια­δι­κα­σία. Υπάρ­χουν, όμως, τρό­ποι να μειώ­σε­τε το συνο­λι­κό κόστος υπο­βο­λής της δήλωσης.

«Κλει­δί» απο­τε­λούν ο ψηφια­κός εντο­πι­σμός του ακι­νή­του πάνω στον κτη­μα­το­λο­γι­κό χάρ­τη, όπως και η ορθή συμπλή­ρω­ση του εντύ­που της δήλω­σης, με τη συνυ­πο­βο­λή όλων των εγγρά­φων. Οποιο­δή­πο­τε λάθος, ειδι­κά όσον αφο­ρά στο σχή­μα και το εμβα­δόν του ακι­νή­του, μπο­ρεί να κοστί­σει ακρι­βά για να διορ­θω­θεί στην επό­με­νη φάση, ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα «Δημο­κρα­τία». Είναι σημα­ντι­κό, λοι­πόν, κάθε ιδιο­κτή­της να γνω­ρί­ζει πού βρί­σκε­ται το ακί­νη­τό του, ώστε να μπο­ρεί να το εντο­πί­σει πάνω στους χάρ­τες. Πολ­λές φορές η περι­γρα­φή του ακί­νη­του στον τίτλο ιδιο­κτη­σί­ας δεν είναι επαρ­κής για τον εντο­πι­σμό του, γι΄ αυτό συμ­βάλ­λει στην κτη­μα­το­γρά­φη­ση οτι­δή­πο­τε μπο­ρεί να προσ­διο­ρί­σει τη θέση, το σχή­μα και τα όρια ενός ακινήτου.

Πώς μπο­ρεί­τε, όμως, να εντο­πί­σε­τε χωρίς κόστος το ακί­νη­τό σας για να το δηλώ­σε­τε στο Κτη­μα­το­λό­γιο; Όπως ανα­φέ­ρει το Ελλη­νι­κό Κτη­μα­το­λό­γιο, μερι­κοί ανέ­ξο­δοι τρό­ποι με τους οποί­ους μπο­ρεί κάποιος να εντο­πί­σει (κατά προ­σέγ­γι­ση) το ακί­νη­τό του είναι:

1. Μέσω της Υπη­ρε­σί­ας Θέα­σης Ορθο­φω­το­γρα­φιών, που παρέ­χει δωρε­άν το Ελλη­νι­κό Κτη­μα­το­λό­γιο από τον ιστό­το­πο www.ktimatologio.gr. Από την εφαρ­μο­γή αυτή μπο­ρεί κάποιος, επι­λέ­γο­ντας νομό και ΟΤΑ, να περι­η­γη­θεί στον έγχρω­μο ψηφια­κό χάρ­τη της περιο­χής που τον ενδια­φέ­ρει και α) να εντο­πί­σει το ακί­νη­τό του, β) να τοπο­θε­τή­σει στο χάρ­τη τα όριά του (σχε­διά­ζο­ντας ένα σκα­ρί­φη­μα), γ) να μετρή­σει τις δια­στά­σεις και το εμβα­δόν του και δ) να εκτυ­πώ­σει την εικό­να για να την υπο­βά­λει μαζί με τη δήλω­σή του.

Η εφαρ­μο­γή δια­θέ­τει ειδι­κό εργα­λείο info, με το πάτη­μα του οποί­ου εμφα­νί­ζο­νται στο χάρ­τη οδοί, οικι­σμοί και σημεία ενδια­φέ­ρο­ντος της ευρύ­τε­ρης περιο­χής (π.χ. όνο­μα εκκλη­σί­ας, δημαρχείου, 
σχο­λεί­ου), κάνο­ντας με τον τρό­πο αυτό την περι­ή­γη­ση και την ανα­ζή­τη­ση περιο­χών ευκολότερη.

 

2. Με οποια­δή­πο­τε μετρη­τι­κή μέθο­δο, ακό­μη και μικρό­τε­ρης ακρί­βειας, όπως είναι η μέτρη­σης ενός απλού GPS χει­ρός, που μπο­ρεί να κάνει κάποιος ακό­μα και μόνος του για να εντο­πί­σει περί­που τη θέση του ακι­νή­του του, σημειώ­νο­ντας τις συντε­ταγ­μέ­νες του. Αυτό που θα πρέ­πει να προ­σέ­ξουν όσοι επι­χει­ρή­σουν να εντο­πί­σουν εντο­πί­σον το ακί­νη­τό τους χωρίς να απευ­θυν­θούν σε κάποιον επαγ­γελ­μα­τία είναι ότι τα στοι­χεία που προσ­διο­ρί­ζουν ένα ακί­νη­το επα­κρι­βώς στο χώρο να είναι η θέση, το σχή­μα και το εμβα­δόν. Οι παρα­πά­νω μετρή­σεις δεν μπο­ρούν να υπο­κα­τα­στή­σουν ένα τοπο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα, αρκούν όμως για το εντο­πι­σμό στον κτη­μα­το­λο­γι­κό χάρ­τη της περιο­χής. Σε γενι­κές γραμ­μές, ο εντο­πι­σμός ενε­ός ακι­νή­του πάνω σε χάρ­τη είναι εύκο­λη δια­δι­κα­σία, όταν πρό­κει­ται για περιο­χές δομη­μέ­νες, όπου υπάρ­χουν οδός και αριθμός.

Στις αγρο­τι­κές περιο­χές, όμως, τα πράγ­μα­τα είναι πιο σύν­θε­τα, εκτός αν υπάρ­χει διοι­κη­τι­κή πρά­ξη (π.χ. δια­νο­μή, ανα­δα­σμός ή πρά­ξη εφαρ­μο­γής) οπό­τε είναι επαρ­κής πλη­ρο­φο­ρία η ανα­φο­ρά του αριθ­μού της ιδιο­κτη­σί­ας ή του κλη­ρο­τε­μα­χί­ου, όπως αυτός ανα­φέ­ρε­ται στην πράξη.

Σημειώ­νε­ται ότι οι ειδι­κοί συνι­στούν ο εντο­πι­σμός ακι­νή­του χωρίς τη σύντα­ξη τοπο­γρα­φι­κού δια­γράμ­μα­τος να γίνε­ται κυρί­ως για τα ακί­νη­τα χαμη­λής αξί­ας, όπου το σφάλ­μα ακό­μα και μερι­κών μέτρων και η αλλαγή/μετατόπιση των ορί­ων δεν αλλά­ζει την αξία του ακινήτου.

Δεί­τε όλες τις τελευ­ταί­ες Ειδή­σεις από την Ελλά­δα και τον Κόσμο, τη στιγ­μή που συμ­βαί­νουν, στο Newsbomb.gr

Οι περιπτώσεις που είναι απαραίτητο το τοπογραφικό

Τον πλέ­ον αξιό­πι­στο τρό­πο εντο­πι­σμού πάνω, απο­τε­λούν τα σύγ­χρο­να τοπο­γρα­φι­κά δια­γράμ­μα­τα, τα λεγό­με­να «εξαρ­τη­μέ­να τοπο­γρα­φι­κά». Δια­θέ­τουν συντε­ταγ­μέ­νες Χ και Ψ στο Εθνι­κό Σύστη­μα Συντε­ταγ­μέ­νων (ΕΓ-ΣΑ 87) που χρη­σι­μο­ποιεί το Εθνι­κό Κτη­μα­το­λο­γιο, ενώ μονα­δι­κο­ποιούν το ακί­νη­το στο χώρο. Εφό­σον υπάρ­χει τέτοιου τύπου τοπο­γρα­φι­κό, η προ­σκό­μι­σή του είναι απα­ραί­τη­τη. Σύμ­φω­να με το Ελλη­νι­κό Κτη­μο­το­λό­γιο, η επι­σύ­να­ψη οποιου­δή­πο­τε τύπου τοπο­γρα­φι­κού δια­γράμ­μα­τος είναι απα­ραί­τη­τη εφό­σον: αυτό ανα­φέ­ρε­ται ή προ­σαρ­τά­ται στο συμβόλαιο.

Με τη δήλω­ση στο Κτη­μα­το­λό­γιο γίνε­ται επί­κλη­ση χρη­σι­κτη­σί­ας ως αιτί­ας κτή­σης του ακι­νή­του εφό­σον έχει εκδο­θεί οικο­δο­μι­κή άδεια. Έχει ήδη συντα­χθεί τοπο­γρα­φι­κά για οποια­δή­πο­τε άλλη χρή­ση. Εάν δεν υπάρ­χει τοπο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα, απαι­τεί­ται στε­νή συνερ­γα­σία με το προ­σω­πι­κό του Γρα­φεί­ου Κτη­μα­το­γρά­φη­σης για να εντο­πι­στεί σωστά το ακί­νη­το. Με δεδο­μέ­νο ότι τα τρέ­χο­ντα προ­γράμ­μα­τα αφο­ρούν ως επί το πλεί­στον αγρο­τι­κές περιο­χές με μεγά­λες δυσκο­λί­ες στον εντο­πι­σμό καταρ­χάς της κατά προ­σέγ­γι­ση θέσης των ακι­νή­των και κατ’ επέ­κτα­ση των ορί­ων αυτών, η συνερ­γα­σία με τοπο­γρά­φο είναι πολ­λές φορές αναπόφευκτη.

Η έκδο­ση τοπο­γρα­φι­κού αρχί­ζει από τα 300 ευρώ, ενώ για μεγά­λες εκτά­σεις το κόστος μπο­ρεί να φθά­σει και τα 1.000 ευρώ. Σημειώ­νε­ται, ότι εάν ο ιδιο­κτή­της δεν φρο­ντί­σει ώστε το ακί­νη­τό του να κτη­μα­το­γρα­φη­θεί με το ορθό σχή­μα και εμβα­δόν και μετα­φερ­θεί αυτό στις πρώ­τες εγγρα­φές του Κτη­μα­το­λο­γί­ου με δια­φο­ρές στο σχή­μα και το εμβα­δόν των ακι­νή­των, οι οποί­ες είναι εκτός των απο­δε­κτών ορί­ων από­κλι­σης, θα υπο­χρε­ω­θεί να ακο­λου­θή­σει τη δια­δι­κα­σία διόρ­θω­σης αυτών κατά τη χρο­νι­κή στιγ­μή που θα προ­βεί σε οποια­δή­πο­τε εγγρα­πτέα στα κτη­μα­το­λο­γι­κά πρά­ξη. Για τις διορ­θώ­σεις αυτές θα πρέ­πει να προ­σκο­μί­σει υπο­χρε­ω­τι­κά εξαρ­τη­μέ­νο τοπο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα του ακι­νή­του του, ενώ η δια­δι­κα­σία που απαι­τεί­ται είναι χρο­νο­βό­ρα και ακριβή.

 

Πηγή amp.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων