- Διαφήμιση -

Κλειστό παραμένει το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος έως 20.1.19

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών,δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι εργασίες

Ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας δήμου Αθη­ναί­ων ενη­με­ρώ­νει το κοι­νό ότι λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών, οι εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης τεχνι­κών ζητη­μά­των στο Ψηφια­κό Μου­σείο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος,δεν κατέ­στη δυνα­τό να ολο­κλη­ρω­θούν στο προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Για το λόγο αυτό οι εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης θα παρα­τα­θούν έως και τις 20 Ιανουα­ρί­ου 2019. Έως τότε, δεν θα είναι δυνα­τή η πρό­σβα­ση του κοι­νού στο Μουσείο.

Ευχα­ρι­στού­με για την κατανόηση.

Ψηφια­κό Μου­σείο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος: Μονα­στη­ρί­ου & Κρέ­ο­ντος 1, Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος, tηλ.: 210.51.42.138

 

Πηγή http://sepolia.net

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων