- Διαφήμιση -

Γράφουν ιστορία στους… τοίχους της Αθήνας!

Ξενάγηση στους... διαρκώς μεταβαλλόμενους τοίχους στο κέντρο της Αθήνας διοργανώνει η ομάδα εθελοντών της Urban Layers City και της Alternative Tours of Athens την Κυριακή 19 Μαΐου.

Το ραντε­βού θα δοθεί στο μετρό Κερα­μει­κού στο Γκά­ζι, ο περί­πα­τος στους… τοί­χους θα διαρ­κέ­σει δυο ώρες και θα περι­λαμ­βά­νει μια πρώ­τη γνω­ρι­μία με τη δημό­σια τέχνη, τα γκρά­φι­τι και την street art.

Όπως δηλώ­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ιδρύ­τρια και υπεύ­θυ­νη του πρό­τζεκτ των Urban Layers και συντη­ρή­τρια αρχαιο­τή­των και έργων τέχνης, Πολύ­να Ξηρα­δά­κη «ξεκι­νά­με στις 2.30 το μεση­μέ­ρι από το μετρό Κερα­μει­κός στο Γκά­ζι, θα κάνου­με μια βόλ­τα στα έργα δρό­μου που βρί­σκο­νται στην συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή, ενώ στις 4 το μεση­μέ­ρι θα κάνου­με ένα μικρό διά­λειμ­μα στην πλα­τεία Κου­μουν­δού­ρου και στην συνέ­χεια θα «χαρ­το­γρα­φή­σου­με» τα γκρά­φι­τι στη γει­το­νιά του Ψυρ­ρή μέχρι τις 5 το από­γευ­μα και θα κλεί­σου­με μ’ ένα πάρ­τι στον δρό­μο με μου­σι­κή και χορό», ενώ τέλος στον χώρο της Exit Gallery θα μπο­ρούν οι συμ­με­τέ­χο­ντες στην βόλ­τα να κατα­θέ­σουν τις εντυ­πώ­σεις τους.

Τι… βλέπουν στους τοίχους

Η κ. Ξηρα­δά­κη επι­ση­μαί­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η street art είναι μία τέχνη για όλους, δια­θέ­σι­μη όλες τις ώρες της ημέ­ρας» και τονί­ζει ότι «η δρά­ση μας απο­τε­λεί­ται από τρεις πυλώ­νες, τους θεμα­τι­κούς περι­πά­τους, τα εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, την δημιουρ­γία ψηφια­κής πλατ­φόρ­μας. Οι θεμα­τι­κοί περί­πα­τοι που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Αθή­να και σχε­τί­ζο­νται με το δημό­σιο χώρο έχουν στό­χο να αρχί­ζουν έναν ανοι­χτό διά­λο­γο για τη δια­τή­ρη­ση και την κατα­γρα­φή των έργων που βρί­σκο­νται στο δρό­μο. Μέσα από το Urban Layers άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών θα έρθουν σε επα­φή με την κοι­νω­νι­κή πλευ­ρά της street art και θα επα­να­προσ­διο­ρί­σουν τη σχέ­ση τους με τον αστι­κό ιστό αλλά και με τους ανθρώ­πους που δρουν και κυκλο­φο­ρούν σε αυτόν».

Όσον αφο­ρά τα εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, η κ. Ξηρα­δά­κη τονί­ζει ότι «ήδη έχου­με πραγ­μα­το­ποι­ή­σει δυο εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα στο 3ο δημο­τι­κό σχο­λείο Καλύ­μνου και στο γυμνά­σιο στο νησί της Χάλ­κης. Στό­χος των εκπαι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των είναι οι μαθη­τές να μάθουν τα βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά και τεχνι­κές του γκρά­φι­τι και της street art. Το πρό­γραμ­μα απαρ­τί­ζε­ται από 5 δια­φο­ρε­τι­κές θεμα­τι­κές (ιστο­ρία του γκρά­φι­τι και της street art, τεχνι­κές που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τη δημιουρ­γία των συγκε­κρι­μέ­νων έργων, σύν­δε­ση της street art με την ιστο­ρία της τέχνης, τέχνη και βαν­δα­λι­σμός, μελε­τώ­ντας τη street art και το γκρά­φι­τι με τη βοή­θεια της επι­στή­μης της κοι­νω­νιο­λο­γί­ας). Από τον Σεπτέμ­βρη οπό­τε και θα αρχί­σει νέα εκπαι­δευ­τι­κή χρο­νιά θα γίνουν προ­γράμ­μα­τα σε σχο­λεία στην Αθήνα».

Συνεργασίες

Στο μετα­ξύ, μέσα στον Μάιο οι Urban Layers θα συνερ­γα­στούν και με τα Ανοι­χτά Σχο­λεία και θα κάνουν μια ξενά­γη­ση σε μαθη­τές πρό­σφυ­γες σε δρό­μους στο κέντρο της Αθή­νας. «Στην ουσία θα είναι μια βόλ­τα όπου θα φωτο­γρα­φή­σουν έργα γκρά­φι­τι και street art και θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν λέξεις που μαθαί­νουν στην τάξη των ελλη­νι­κών για να περι­γρά­ψει ο καθέ­νας ένα δια­φο­ρε­τι­κό έργο δρό­μου» υπο­γραμ­μί­ζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ξηραδάκη.

Σχε­τι­κά με τον δεύ­τε­ρο πυλώ­να, την ψηφια­κή πλατ­φόρ­μα «επι­διώ­κου­με να κατα­γρά­φει την τέχνη του δρό­μου στο πέρα­σμα του χρό­νου. Μέσα από την πλατ­φόρ­μα οι χρή­στες θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να βλέ­πουν τη ζωή αυτών τον εφή­με­ρων έργων στους τοί­χους της πόλης σε δια­φο­ρε­τι­κές περιό­δους, και να χρη­σι­μο­ποιούν την πλατ­φόρ­μα σαν χάρ­τη για να περι­η­γη­θούν στην πόλη και να δουν από κοντά έργα που τους αρέ­σουν», λέει η κ. Ξηρα­δά­κη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Μία ακό­μα λει­τουρ­γία που θα εμφα­νί­ζε­ται στην πλατ­φόρ­μα είναι η «Let’s paint my wall» (ας βάψου­με τον τοί­χο μου) όπου ιδιώ­τες θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να προ­σφέ­ρουν τους τοί­χους τους ελεύ­θε­ρα σε street artists. Δημιουρ­γού­με ένα σύγ­χρο­νο ιστο­ρι­κό εργα­λείο κατα­γρα­φής για μια τέχνη που είναι εφή­με­ρη, καθώς δεν μπο­ρούν να συντη­ρη­θούν και να δια­τη­ρη­θούν παρά μόνο ψηφια­κά. Η πλατ­φόρ­μα θα είναι έτοι­μη την ημέ­ρα του περι­πά­του» κατα­λή­γει η κ. Ξηραδάκη.

Το project των Urban Layers υλο­ποιεί­ται με τη στή­ρι­ξη του προ­γράμ­μα­τος START, που είναι ένα πρό­γραμ­μα του Robert Bosch Stiftung, που υλο­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την Ομο­σπον­δια­κή Ένω­ση Κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­στι­κών Κέντρων, και υπο­στη­ρί­ζε­ται από το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Ιωάν­νη Σ. Λάτση και το Ίδρυ­μα Μποδοσάκη.

*Οι φωτο­γρα­φί­ες που επι­συ­νά­πτο­νται έχουν παρα­χω­ρη­θεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Πολύ­να Ξηρα­δά­κη, υπεύ­θυ­νη του πρό­τζεκτ των Urban Layers City.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων