- Διαφήμιση -

Εκλογές 2019: Άγνωστοι κατέστρεψαν με Betadine όλα τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής στην Καλλιθέα

Όλα τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής κατέστρεψαν άγνωστοι με αποτέλεσμα να είναι άγνωστο αν θα μπορεί να συμμετάσχει ο συνδυασμός χωρίς ψηφοδέλτια.

Έτσι η τύχη του συν­δυα­σμού θα κρι­θεί πλέ­ον από το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών καθώς δεν μπο­ρεί να συμ­με­τά­σχει στις δημο­τι­κές εκλο­γές χωρίς ψηφο­δέλ­τια και η προ­θε­σμία παρά­δο­σης από τους συν­δυα­σμούς στον δήμο Καλ­λι­θέ­ας λήγει σήμε­ρα Σάβ­βα­το στις 2 το μεσημέρι.

Το συμ­βάν συνέ­βη λίγο πριν τις 10 της Παρα­σκευ­ής όταν 4 άτο­μα, 3 άνδρες και μια γυναί­κα, με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά προ­σέγ­γι­σαν την βάρ­δια στο κτί­ριο του δήμου στο οποίο φυλάσ­σο­νται τα ψηφο­δέλ­τια των συν­δυα­σμών για τις δημο­τι­κές εκλο­γές της Κυρια­κής 26 Μαΐου.

Ο φύλα­κας αιφ­νι­διά­σθη­κε από την παρου­σία των ατό­μων, τα οποία του ζήτη­σαν να μην εμπλα­κεί στο περι­στα­τι­κό και στη συνέ­χεια πήγαν στο σημείο που βρί­σκο­νταν τα ψηφο­δέλ­τια του συν­δυα­σμού “Ελλη­νι­κή Αυγή για την Καλ­λι­θέα”. Εκεί περιέ­λου­σαν τα περί­που 92.000 ψηφο­δέλ­τια με φαρ­μα­κευ­τι­κό υγρό, συγκε­κρι­μέ­να Betadine, απο­χώ­ρη­σαν από το κτί­ριο και διέ­φυ­γαν επί της οδού Πανα­γή Τσαλδάρη.

Στο σημείο έσπευ­σε μετά από λίγο περι­πο­λι­κό της Άμε­σης Δρά­σης, οι δρά­στες όμως είχαν προ­λά­βει να εξα­φα­νι­σθούν. Τα πρώ­τα στοι­χεία πάντως δεί­χνουν πως οι δρά­στες γνώ­ρι­ζαν που βρί­σκο­νται τα ψηφο­δέλ­τια της Χρυ­σής Αυγής.

 

Πηγή www.newsit.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων