- Διαφήμιση -

Η Γούβα

Βορειοανατολικά της Αθήνας, ένα “τσιγάρο” δρόμο από το Παγκράτι, συναντάμε τη συνοικία της Γούβας (παλιά ονομασία Άγιος Αρτέμιος, λόγω της ομώνυμης εκκλησίας). Βρίσκεται...

Του Άγγε­λου Μανταδάκη

Βορειο­α­να­το­λι­κά της Αθή­νας, ένα “τσι­γά­ρο” δρό­μο από το Παγκρά­τι, συνα­ντά­με τη συνοι­κία της Γού­βας (παλιά ονο­μα­σία Άγιος Αρτέ­μιος, λόγω της ομώ­νυ­μης εκκλη­σί­ας). Βρί­σκε­ται ανά­με­σα σε έξι άλλες συνοι­κί­ες: Νέο Κόσμο, Υμητ­τό, Βύρω­να, Παγκρά­τι, Δάφ­νη, Μετς. Περί­κλει­στη και χτι­σμέ­νη σε χαμη­λό ύψος, η Γού­βα πήρε από εκεί και την ονο­μα­σία της, μάλι­στα λεγό­ταν ότι στο βόρειο τμή­μα υπήρ­χε έλος. Η Γού­βα μεγά­λω­σε σε πλη­θυ­σμό μετά τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή λόγω της έλευ­σης των προ­σφύ­γων. Μετά από αλλε­πάλ­λη­λα κύμα­τα αστυ­φι­λί­ας, οι συνοι­κί­ες γύρω από το κέντρο πυκνο­κα­τοι­κή­θη­καν, μετα­ξύ αυτών και η Γού­βα. Στη διάρ­κεια της Κατο­χής και του Εμφυ­λί­ου η Γού­βα έγι­νε θέα­τρο πολ­λών μαχών και πολ­λών μπλόκων.

Η Γού­βα ήταν άλλω­στε η έδρα του αρχη­γεί­ου του ΕΛ.ΑΣ. Ανα­το­λι­κής Αθή­νας, που τον απο­τε­λού­σαν κυρί­ως νέα παι­διά. Δύο δεκα­ο­κτά­χρο­νοι μαθη­τές Επο­νί­τες σκο­τώ­θη­καν σε μπλό­κο των Γερ­μα­νών ναζί στη Γού­βα από τα Τάγ­μα­τα Ασφα­λεί­ας, πρό­κει­ται για τους Κώστα Γκί­κα και Μανώ­λη Ζαμπέ­λη. Οι κάτοι­κοι της περιο­χής μετά τον θάνα­τό τους φύτε­ψαν δύο κυπα­ρίσ­σια μπρο­στά από την εκκλη­σία του Αγ. Αρτε­μί­ου, μέχρι πρό­σφα­τα οι παλιοί τα θυμούνταν.

Στη συμπλο­κή που έγι­νε στις 18 Ιου­νί­ου ανά­με­σα στους Γερ­μα­νούς και τους συνερ­γά­τες τους από τη μια και τους Ελα­σί­τες από την άλλη, σκο­τώ­θη­κε ο επι­κε­φα­λής του ΕΛ.ΑΣ. Ανα­το­λι­κής Αθή­νας Βαγ­γέ­λης Μαρ­τά­κης, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος Μαύ­ρος στέ­λε­χος του ΚΚΕ. Ο Αρί­ω­νας ήταν εδώ και χρό­νια ο αγα­πη­μέ­νος αθλη­τι­κός σύλ­λο­γος της Γούβας.

(Ευχα­ρι­στού­με τον σ. Μήτσο Παλαιο­λο­γό­που­λο για τις πολύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες του).

* Ο Άγγε­λος Μαντα­δά­κης είναι μέλος της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας, υπεύ­θυ­νος για τον Πολιτισμό

 

Πηγή http://www.avgi.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων