- Διαφήμιση -

Ερχονται τα ρομπότ

του Χαράλαμπου Στέρτσου

Θα έχουν προη­γη­θεί πολ­λές μικρές νίκες των ρομπότ. Από την δυνα­τό­τη­τά τους να διπλώ­νουν τα ρού­χα (ως το 2031), να κάνουν μόνα τους λια­νι­κή πώλη­ση (ως το 2046),να διε­ξά­γουν μαθη­μα­τι­κή έρευ­να ( ως το 2126), να χει­ρουρ­γούν (ως το 2106) αλλά και να κάνουν έρευ­να τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης (αρχής γενο­μέ­νης από το 2101–2142).

Το γεω­ρο­μπο­τι­κό τοπίο έχει ήδη ξεκι­νή­σει και αυτή τη στιγ­μή 5 χώρες (ΗΠΑ, Ιαπω­νία, Κίνα, Νότιος Κορέα, Γερ­μα­νία) έχουν ξεπε­ρά­σει όλες τις άλλες μαζί τόσο σε επί­πε­δο παρα­γω­γής όσο σε επί­πε­δο κατα­νά­λω­σης. Μόνο η Νότιος Κορέα παρά­γει τόσα ρομπότ μαζί όσα παρά­γουν η Νότιος και Κεντι­κή Αμε­ρι­κή, η Αφρι­κή και η Ινδία. Η Ρωσία είναι ουσια­στι­κά ανύ­παρ­κτη στο γεω­ρο­μπο­τι­κό τοπίο. Οι 5 αυτές χώρες αυξά­νουν την από­στα­ση σε σχέ­ση με τις υπό­λοι­πες χώρες στο διε­θνή κατα­με­ρι­σμό εργα­σί­ας μιας και συγκε­ντρώ­νουν τις περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να ενσω­μα­τώ­σουν την επό­με­νη γενιά ρομπο­τι­κής στη κοι­νω­νία, την εργα­σία και στο σπίτι.

Η έλευ­ση των ρομπότ και της τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης ανα­νοη­μα­το­δο­τεί τον κόσμο μας και θέτει την ανθρω­πό­τη­τα μπρο­στά σε νέα ερω­τή­μα­τα. Ταυ­τό­χρο­να επα­να­δια­τά­σει τις παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες αλλά και τις πει­θαρ­χί­ες της οικο­νο­μί­ας. Στο επί­πε­δο της ηθι­κής και της νομι­κής απο­τύ­πω­σης οι κοι­νω­νί­ες θα περιέλ­θουν σε μια κατά­στα­ση «πολι­τι­σμι­κής βρα­δυ­πο­ρί­ας» προ­σπα­θώ­ντας να ενσω­μα­τώ­σουν τις «ακα­τα­νό­η­τες» εξε­λί­ξεις της τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης και να τις ρυθ­μί­σουν μέσα από κανόνες.

Η είσο­δος κάθε χώρας στην επο­χή των ρομπότ θα εξαρ­τη­θεί από την κουλ­τού­ρα κάθε χώρας, την οικο­νο­μι­κή ανά­γκη, την τεχνο­λο­γι­κή τεχνο­γνω­σία και την πολι­τι­σμι­κή προδιάθεση.

Η αντι­με­τώ­πι­ση των ρομπότ στη Δύση και στην Ανα­το­λή θα είναι δια­φο­ρε­τι­κή εξαι­τί­ας θρη­σκευ­τι­κών και πολι­τι­σμι­κών προ­κα­τα­λή­ψε­ων. Στη φοβι­κή ένα­ντι των ρομπότ Δύση ο Προ­μη­θέ­ας και ο Ικα­ρος είναι παρα­δείγ­μα­τα πως αντι­με­τω­πί­στη­καν από τους Θεούς η απο­κά­λυ­ψη και η καινοτομία.

Για τους Ιάπω­νες που κατά 80% ασπά­ζο­νται τον σιντοϊ­σμό (που συμπε­ρι­λαμ­βά­νει πίστη και στον ανι­μι­σμό) πνεύ­μα δεν ‘έχουν μόνο τα ανθρώ­πι­να όντα αλλά και τα αντι­κεί­με­να. Σε μια κουλ­τού­ρα όπου το άψυ­χο μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί εξί­σου ζωντα­νό με το έμψυ­χο τα ρομπότ μπο­ρούν να θεω­ρού­νται μέλη της κοι­νω­νί­ας και όχι απλά εργα­λεία ή απειλές.

Ηδη η Επι­τρο­πή Νομι­κών Θεμά­των της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης σκο­πεύ­ει να παρα­χω­ρή­σει «ηλε­κτρο­νι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα» σε ρομπότ σε μια κίνη­ση για την προ­στα­σία της κοι­νω­νί­ας από τις εξε­λί­ξεις της τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης. Μπο­ρού­με όμως να δώσου­με στα ρομπότ προ­σω­πι­κό­τη­τα και δικαιώματα;

Η πρό­ο­δος που φέρ­νει η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη και τα ρομπότ μπο­ρεί να απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­σει κοι­νω­νί­ες, ενώ ορι­σμέ­νες χώρες θα αντι­με­τω­πί­σουν δυσκο­λί­ες προ­σαρ­μο­γής. Καθώς σε οικου­με­νι­κό επί­πε­δο οι κοι­νω­νι­κές και οικο­νο­μι­κές ανι­σό­τη­τες αυξά­νο­νται και ανα­μέ­νε­ται να μεγι­στο­ποι­η­θούν με την έλευ­ση των ρομπότ καθί­στα­νται φανε­ρό ότι η πολι­τι­κή οφεί­λει να δώσει λύσεις για να μην οδη­γη­θού­με σε μια νέα φεουδαρχία.

Ο Τζιμ Γιονγκ Κιμ, πρό­ε­δρος της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας μιλώ­ντας πρό­σφα­τα στην Παγκό­σμια Διά­σκε­ψη στο Ντου­μπάϊ τόνι­σε πως τα επό­με­να χρό­νια, 150 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι θα χάσουν τη δου­λειά τους σε όλον τον κόσμο, ενώ 300 εκα­τομ­μύ­ρια νέοι θα ανα­ζη­τή­σουν εργα­σία. Τα επό­με­να χρό­νια υπο­λο­γί­ζε­ται ότι η επέ­λα­ση της αυτο­μα­το­ποί­η­σης θα εξα­λεί­ψει το 50% όλων των θέσε­ων εργα­σί­ας και το 65% όλων των προ­πτυ­χια­κών φοι­τη­τών θα ανα­ζη­τούν θέσεις εργα­σί­ας που δεν υπάρ­χουν σήμερα.

Η μεί­ω­ση του χρό­νου εργα­σί­ας και η αύξη­ση των κερ­δών και της παρα­γω­γι­κό­τη­τας μπο­ρεί να αντι­με­τω­πι­σθεί όχι με τις αυξή­σεις μισθών αλλά με τη δια­νο­μή μετο­χών και συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων και της κοι­νω­νί­ας στο κεφά­λαιο αυτών των εται­ριών ώστε να μπο­ρούν να μοι­ρά­ζο­νται από κοι­νού κέρ­δη και ζημιές μειώ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να κοι­νω­νι­κές εντά­σεις και οικο­νο­μι­κές ανισότητες.

Καθώς οι ανθρώ­πι­νες κοι­νω­νί­ες μετα­βαί­νουν από την κοι­νω­νία της πλη­ρο­φο­ρί­ας στην κοι­νω­νία της γνώ­σης και από την κοι­νω­νία της γνώ­σης στην κοι­νω­νία της «παντα­χού παρού­σας γνώ­σης» τα ρομπότ , η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη, τα big data, οι οπλο­ποι­η­μέ­νοι κώδι­κες, τα drones,τα κρυ­πτο­νο­μί­σμα­τα, η επι­τα­χυ­νό­με­νη και φθη­νό­τε­ρη αλλη­λού­χι­ση, το internet των πραγ­μά­των, η ανά­γνω­ση του ανθρώ­πι­νου γονι­διώ­μα­τος, οι νέες εξε­λί­ξεις στις βιο­ε­πι­στή­μες, τα προ­σω­πο­ποι­η­μέ­να φάρ­μα­κα, τα πολ­λά υπο­σχό­με­να νέα υλι­κά, οι κβα­ντι­κοί υπο­λο­γι­στές είναι τα άλο­γα που μας οδη­γούν πέρα από την τέταρ­τη επα­νά­στα­ση στο σοκ του μέλ­λο­ντος. «Προσ­δε­θεί­τε»!

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή liberal.g
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων