- Διαφήμιση -

Πρασίνισε ο Άγιος Αρτέμιος

"Γεννήθηκε" το 7ο κατά σειρά πάρκο "τσέπης" της Αθήνας

Το πάρ­κο “τσέ­πης” του Αγί­ου Αρτε­μί­ου δημιουρ­γή­θη­κε με την αξιο­ποί­η­ση της δωρε­άς της εται­ρί­ας Nova, μέσω του προ­γράμ­μα­τος “Υιο­θέ­τη­σε την πόλη σου”.

Στο συγκε­κρι­μέ­νο πάρ­κο “τσέ­πης” φυτεύ­τη­καν δύο νέα μεγά­λα δέντρα, τα οποία προ­στέ­θη­καν στα ήδη υπάρ­χο­ντα, ενώ συνο­λι­κά 250 πολυ­ε­τή φυτά, ανθι­σμέ­να τους περισ­σό­τε­ρους μήνες του χρό­νου, συμ­βάλ­λουν στην ανα­βάθ­μι­ση της αισθη­τι­κής εικόνας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων