- Διαφήμιση -

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Πεδίον του Άρεως

Οι σχεδιασμοί της τελευταίας κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Το παρελ­θόν του Πεδί­ου του Άρε­ως απέ­χει αρκε­τά από μία απλή ιστο­ρία δημιουρ­γί­ας δημο­σί­ου, αστι­κού ανθό­κη­που. Από το β μισό του 19ου αιώ­να οπό­τε και μετα­τρέ­πε­ται σε πεδίο βολής, αλλά και χώρο φιλο­ξε­νί­ας στρα­τιω­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων το πάρ­κο θα συν­δε­θεί με σημα­ντι­κές στιγ­μές της πολι­τι­κής, κοι­νω­νι­κής και πολι­τι­στι­κής ιστο­ρί­ας της Αθήνας.

Γλυ­πτά, αγάλ­μα­τα, μνη­μεία, ανα­ψυ­κτή­ρια, θεα­τρι­κές σκη­νές, μου­σι­κές μπά­ντες, βαριε­τέ, αρχαία κωμω­δία, στρα­τιω­τι­κές παρε­λά­σεις, απερ­γί­ες, συνα­θροί­σεις για την εργα­τι­κή πρω­το­μα­γιά, εγκα­τα­στά­σεις προ­σφύ­γων συν­θέ­τουν ορι­σμέ­νες πτυ­χές της πορεί­ας του μέσα στον χρό­νο και της ενερ­γής μετο­χής του στο «γίγνε­σθαι» της πόλης.

Το 1977 το πεδί­ον του Άρε­ως βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο ενός κεντρι­κού σχε­δια­σμού που αφο­ρά στην ενί­σχυ­ση της πολι­τι­στι­κής φυσιο­γνω­μί­ας της πρω­τεύ­ου­σας. Τον Ιού­νιο του ίδιου έτους ο πρω­θυ­πουρ­γός Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής προ­ε­δρεύ­ει σε σύσκε­ψη που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο τότε Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Επι­στη­μών με τη συμ­με­το­χή του αρμό­διου υπουρ­γού Κων­στα­ντί­νου Τρυ­πά­νη (και καθη­γη­τή κλασ­σι­κής φιλο­λο­γί­ας) και του υπουρ­γού Συντο­νι­σμού Γεωρ­γί­ου Ράλλη.

Στο πρό­γραμ­μα που συμ­φω­νεί­ται προ­βλέ­πο­νται κατα­σκευ­ές σύγ­χρο­νων μου­σεί­ων σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη (νέο μου­σείο Ακρό­πο­λης και βυζα­ντι­νό μου­σείο αντι­στοί­χως), καθώς και ανα­στη­λω­τι­κές εργα­σί­ες σε μεί­ζο­νος σημα­σί­ας αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους.

Το Πεδί­ον του Άρε­ως επι­λέ­γε­ται ως σημείο κατάλ­λη­λο για την ανέ­γερ­ση Μου­σεί­ου Σύγ­χρο­νης Τέχνης προ­κει­μέ­νου να στε­γα­στούν εκεί συλ­λο­γές έργων του 19ου και 20ου αιώ­να. Για την υλο­ποί­η­ση του έργου εγκρί­νε­ται μάλι­στα και σχε­τι­κή πίστω­ση που ανέρ­χε­ται στα 90 εκατ. δραχμές.

Λίγο αργό­τε­ρα, το σχέ­διο θα εγκα­τα­λει­φθεί. Το Μου­σεί­ου Σύγ­χρο­νης Τέχνης θα περι­λη­φθεί σε ένα φιλό­δο­ξο πλά­νο για δημιουρ­γία ενός κέντρου πολι­τι­σμού στη Ριζά­ρειο (δίπλα στο Πολε­μι­κό Μου­σείο). Το 1981, ο Καρα­μαν­λής ως Πρό­ε­δρος πλέ­ον της Δημο­κρα­τί­ας μετέ­χει στην τελε­τή θεμε­λί­ω­σης του κέντρου, το οποίο όμως ουδέ­πο­τε θα προ­χω­ρή­σει περαι­τέ­ρω (προ­φα­νώς λόγω της κυβερ­νη­τι­κής αλλα­γής του ’81).

 

Πηγή http://www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων