- Διαφήμιση -

Χαλάνδρι: Στη φυλακή η Γερμανίδα σύντροφος του 64χρονου που βρέθηκε νεκρός

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή η 56χρονη Γερμανίδα, η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 64χρονο Έλληνα σύντροφό της στο σπίτι τους, στο Χαλάνδρι, πιθανότατα με ισχυρή δόση ηρεμιστικών χαπιών.

Η κατη­γο­ρου­μέ­νη αρνεί­ται την κατη­γο­ρία της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση και απο­δέ­χε­ται μόνο αυτήν της περι­ύ­βρι­σης νεκρού. Φέρε­ται να επα­νέ­λα­βε στον ανα­κρι­τή ότι δεν είχε σκο­πό να σκο­τώ­σει τον σύντρο­φό της και ότι του έδω­σε τα ηρε­μι­στι­κά με σκο­πό να τον κατευ­νά­σει, καθώς είχε προη­γη­θεί έντο­νος δια­πλη­κτι­σμός ανά­με­σα τους.

Η κατη­γο­ρού­με­νη φέρε­ται, επί­σης, να υπο­γράμ­μι­σε ότι επέ­στρε­ψε στην Ελλά­δα με σκο­πό να εμφα­νι­στεί στις Αρχές και να αντι­με­τω­πί­σει τη Δικαιο­σύ­νη. Όπως ανα­φέ­ρει σε υπό­μνη­μα που παρέ­δω­σε στον ανα­κρι­τή: «Έλα­βα την από­φα­ση να επι­στρέ­ψω στην Ελλά­δα και να δώσω εξη­γή­σεις, να φυλα­κι­στώ ή ό,τι άλλο προ­βλέ­πε­ται, για να εξι­λε­ω­θώ για το βάρος απέ­να­ντι σε αυτήν τη μεγά­λη μου αγά­πη. Είχα την από­λυ­τη δυνα­τό­τη­τα να δια­φύ­γω ή να κρυ­φτώ ‑να πάω σε μακρι­νή χώρα. Δεν το δια­νο­ή­θη­κα ποτέ. Έμπρα­κτα απο­δει­κνύω τη μετα­μέ­λειά μου επι­στρέ­φο­ντας στην Ελλά­δα». Τονί­ζει, δε, πως η προ­σα­γω­γή της στην Αστυ­νο­μία ήταν «τυχαίο γεγο­νός αφού θα πήγαι­να οπωσ­δή­πο­τε μόνη μου».

Σύμ­φω­να με τον συνή­γο­ρό της, Σπύ­ρο Δημη­τρί­ου, η 56χρονη πρέ­πει να υπο­βλη­θεί σε ψυχια­τρι­κή εξέ­τα­ση, αίτη­μα που υπο­βλή­θη­κε, ήδη, στον ανα­κρι­τή, καθώς η ίδια ομο­λό­γη­σε πως κοι­μό­ταν πλάι στο νεκρό σύντρο­φο της επί δέκα ημέ­ρες. Ο συνή­γο­ρος ζήτη­σε, επί­σης, τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ιατρο­δι­κα­στι­κής έκθε­σης και των τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων, ώστε η κατη­γο­ρού­με­νη να λάβει γνώ­ση των ακρι­βών αιτί­ων θανά­του του 64χρονου ο οποί­ος, κατά τους ισχυ­ρι­σμούς της κατη­γο­ρου­μέ­νης, αντι­με­τώ­πι­ζε προ­βλή­μα­τα υγείας.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων