- Διαφήμιση -

Γενική Κλινική West Athens Περιστέρι

Η Γενι­κή κλι­νι­κή West Athens στο Περι­στέ­ρι, με ανα­βαθ­μι­σμέ­νες παρο­χές υγεί­ας, με σύγ­χρο­νο τεχνο­λο­γι­κό ιατρι­κό εξο­πλι­σμό, σε συν­δυα­σμό με τα οικο­νο­μι­κά προ­γράμ­μα­τα υγεί­ας που παρέ­χει, φιλο­ξε­νεί ασθε­νείς από όλα τα δυτι­κά προ­ά­στια και τη δυτι­κή Αττι­κή, όπως ΊλιονΠετρού­πο­ληΑιγά­λεωΧαϊ­δά­ριΕλευ­σί­ναΑσπρό­πυρ­γο.

Η πελα­το­κε­ντρι­κή δομή της κλι­νι­κής στο­χευ­μέ­νη στον ασθε­νή αλλά και στην οικο­γέ­νειά του, σε συν­δυα­σμό με την ποιό­τη­τα των υπη­ρε­σιών, φέρ­νει κοντά μας ασθε­νείς από όλη την Αθή­να.

Εκτός από την παρο­χή νοση­λεί­ας στην Κλι­νι­κή μας, τα Τμή­μα­τα της Κλι­νι­κής με τους δια­κε­κρι­μέ­νους, έμπει­ρους και εξει­δι­κευ­μέ­νους για­τρούς, γίνο­νται πόλος έλξης για καθη­με­ρι­νές ιατρι­κές επι­σκέ­ψεις από όλη την Αττική.

Η στά­ση μετρό Ανθού­πο­λης στο Περι­στέ­ρι που είναι κοντά, εξυ­πη­ρε­τεί την εύκο­λη πρό­σβα­ση στην Κλι­νι­κή για ιατρι­κές επι­σκέ­ψεις στους για­τρούς ειδι­κο­τή­των των Τμη­μά­των της Κλι­νι­κής, τις εξε­τά­σεις στο δια­γνω­στι­κό κέντρο ή ένα γρή­γο­ρο μορια­κό τεστ ή rapid τεστ.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων