- Διαφήμιση -

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση 215 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Το «πρά­σι­νο φως» δόθη­κε σήμε­ρα για τη δημο­πρά­τη­ση του έργου που αφο­ρά τη δημιουρ­γία του μεγα­λύ­τε­ρου πάρ­κου της Αθή­νας έκτα­σης 215 στρεμ­μά­των στον Ελαιώ­να από τον δήμο Αθηναίων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων