- Διαφήμιση -

Ασπρόπυργος: Ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκων κατά συρροή ασκήθηκε στον γυμναστή

Ποι­νι­κή δίω­ξη για κατά­χρη­ση ανη­λί­κων σε ασέλ­γεια κατά συρ­ροή από εκπαι­δευ­τι­κό άσκη­σε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών σε βάρος του καθη­γη­τή Φυσι­κής Αγω­γής δημο­τι­κού σχο­λεί­ου στον Ασπρό­πυρ­γο, ο οποί­ος συνε­λή­φθη για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση παι­διών έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες γονέων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων