- Διαφήμιση -

Οικολογικά καλαμάκια στα σχολεία του δήμου Αγίας Βαρβάρας

Μία ακόμη πρωτοπόρα ενέργεια από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας που επενδύει στην ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και δείχνει το δρόμο και σε άλλους Δήμους της χώρας.

Η νέα δημο­τι­κή αρχή του Δήμου Αγί­ας Βαρ­βά­ρας, για μία ακό­μη φορά, δεί­χνει το δρό­μο και σε άλλους Δήμους της χώρας με πρω­τό­τυ­πες πρω­το­βου­λί­ες και ενέρ­γειες που προ­ά­γουν τον κοι­νω­νι­κό πολιτισμό.

Στην επι­στη­μο­νι­κή ημε­ρί­δα με θέμα «Πρό­τυ­πο Σχο­λι­κό Κυλι­κείο» που διορ­γά­νω­σε το σωμα­τείο σχο­λι­κών κυλι­κεί­ων Νομού Αττι­κής, o αντι­δή­μαρ­χος Παι­διού του δήμου Αγί­ας Βαρ­βά­ρας Δημή­τρης Σωτη­ρό­που­λος, επι­δει­κνύ­ο­ντας το ιδιαί­τε­ρο έργο του δήμου Αγί­ας Βαρ­βά­ρας με επί­κε­ντρο το Παι­δί, εξή­γη­σε πως η νέα δημο­τι­κή αρχή και πρώ­τος ο Δήμαρ­χος Λάμπρος Μίχος, θέλουν να ενσω­μα­τώ­σουν στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά των παι­διών μας τρό­πους για να προ­στα­τέ­ψουν το κοι­νό μας «σπί­τι», το περι­βάλ­λον, που τόσο πολύ δοκι­μά­ζε­ται τα τελευ­ταία χρόνια.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων