- Διαφήμιση -

ΕΛΤΑ: «Χαράτσι» εκτελωνισμού για μικρά δέματα από Κίνα

Εγκύκλιος των ΕΛΤΑ με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2020 αναφέρει ότι αλλάζουν τις χρεώσεις για δέματα εκτός Ευρωπαϊκών χωρών.

Εγκύ­κλιος των ΕΛΤΑ με ημε­ρο­μη­νία 20 Ιανουα­ρί­ου 2020 ανα­φέ­ρει ότι αλλά­ζουν τις χρε­ώ­σεις για δέμα­τα εκτός Ευρω­παϊ­κών χωρών αξί­ας από 0 ευρώ έως και 22 ευρώ θα μπαί­νει χαρά­τσι 15 ευρώ.

Τα δέμα­τα εκτός ευρω­παϊ­κών χωρών που θα μπαί­νουν τελω­νείο άσχε­τα αν είναι πάνω η κάτω από 22 ευρώ που μέχρι σήμε­ρα είναι η ατέ­λεια, θα χρε­ώ­νο­νται με 15 ευρώ. Συνή­θως είναι τα δέμα­τα με μικρο­πράγ­μα­τα που αγο­ρά­ζου­με οι περισ­σό­τε­ροι από Κίνα, ε αυτά από ότι φαί­νε­ται ότι και και 1 ευρώ να κοστί­ζουν θα πλη­ρώ­νου­με στα ΕΛΤΑ επι­πλέ­ον 15 ευρώ.

Παραδείγματα:

  • Από 0 έως και 22 ευρώ θα πλη­ρώ­νου­με τέλη εκτε­λω­νι­σμού 15 ευρώ.
  • Από 22 έως και 150 ευρώ θα πλη­ρώ­νου­με τέλη εκτε­λω­νι­σμού 15 ευρώ + ΦΠΑ 24%.
  • Πάνω απο 150 ευρώ θα πλη­ρώ­νου­με τέλη εκτε­λω­νι­σμού 15 με 50 ευρώ ανά­λο­γα το κόστος του πακέ­του, + ΦΠΑ 24% + τους τελω­νεια­κούς δασμούς.

Οι γνώ­στες των ηλε­κτρο­νι­κών αγο­ρών από Κίνα προ­τεί­νουν να επι­λέ­γε­τε μόνο ασφα­λείς τρό­πους απο­στο­λής για τις παραγ­γε­λί­ες σας όπως PDM, Priority Line, EU Priority Line, Netherland Register κ.α.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων