- Διαφήμιση -

Η στιγμή της έκρηξης στο αυτοκίνητο του εκδότη – Τι λέει ο ίδιος

Η έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα

Η στιγ­μή της επί­θε­σης με εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό στο αυτο­κί­νη­το γνω­στού εκδό­τη εφη­με­ρί­δας που σημειώ­θη­κε το βρά­δυ της Τρί­της κατα­γρά­φη­κε σε βίντεο που αναρ­τή­θη­κε στο Facebook.

Η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε στη συμ­βο­λή των οδών Βύρω­νος και Αγί­ας Βαρ­βά­ρας στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες μοτο­σι­κλέ­τα με δύο επι­βαί­νο­ντες βρέ­θη­κε στο σημείο. Οι δρά­στες φέρο­νται να σπά­νε το τζά­μι που πολυ­τε­λούς αυτο­κι­νή­του και να πετά­νε στο εσω­τε­ρι­κό του εμπρη­στι­κό μηχανισμό.

Εμπρη­σμός αυτο­κι­νή­του στην Αγία Βαρβάρα

Εμπρη­σμός αυτο­κι­νή­του στην Αγία Βαρβάρα

Δημο­σιεύ­τη­κε από Έγκυ­ρη και Αξιο­πρε­πής Ενη­μέ­ρω­ση στις Τρί­τη, 4 Φεβρουα­ρί­ου 2020

«Ευτυχώς είμαστε καλά»

Ο γνω­στός εκδό­της συγκλο­νι­σμέ­νος δήλω­σε ότι την ώρα της έκρη­ξης βρι­σκό­ταν σε συνοι­κια­κό μαγα­ζί μαζί με δύο φίλους τους.

Μιλώ­ντας στον ΑΝΤ1 ανέ­φε­ρε: «Ευτυ­χώς είμα­στε καλά, είναι μια δύσκο­λη κατά­στα­ση, εύχο­μαι να μην τη ζήσει κανείς».

Ο ίδιος δεν θέλει να κάνει συγκε­κρι­μέ­νες εκτι­μή­σεις για τους δρά­στες της επί­θε­σης καθώς όπως λέει «όταν δεν έχεις στοι­χεία, δεν μπο­ρείς να βγαί­νεις και να μιλάς έτσι».

«Η δου­λειά που κάνου­με έχει κιν­δύ­νους, έχουν γίνει πολ­λά στο παρελ­θόν», είπε, για να κατα­λή­ξει πως «άλλο ήταν αυτό που έγι­νε πριν από δύο χρό­νια έξω από το σπί­τι μου. Τώρα δεν ήταν τυχαίο. Ήξε­ραν πού θα είμαστε».

 

Πηγή www.in.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων