- Διαφήμιση -

Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Υπεραιωνόβιες ελιές «στολίζουν» την είσοδο και την αγορά του δήμου

Πρό­κει­ται για δέντρα τα οποία ξερι­ζώ­θη­καν ανα­γκα­στι­κά λόγω των σιδη­ρο­δρο­μι­κών έργων που γίνο­νται στην περιο­χή τους, όμως η ΕΡΓΟΣΕ δεν θέλη­σε να τα κόψει και να τα κατα­στρέ­ψει. Κατά την τακτι­κή της εται­ρεί­ας, πριν ξερι­ζώ­σει υπε­ραιω­νό­βια δέντρα καλεί τους δήμους, κυρί­ως αστι­κών περιο­χών, να αντα­πο­κρι­θούν στη μετα­φύ­τευ­σή τους, με τη συν­δρο­μή του Πρά­σι­νου Ταμείου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αγία Βαρ­βά­ρα Αττι­κής σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων