- Διαφήμιση -

Κλειστή η μια λωρίδα της Σταδίου λόγω έργων

Από τη Διεύ­θυν­ση Οδο­ποι­ί­ας, Απο­χέ­τευ­σης και Κοι­νο­χρή­στων Χώρων του Δήμου Αθη­ναί­ων ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι στο πλαί­σιο των ‑εκ του νόμου- αρμο­διο­τή­των και υπο­χρε­ώ­σε­ών της, βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η εκτέ­λε­ση έργων κατα­σκευ­ής νέων δικτύ­ων απο­χέ­τευ­σης λυμά­των επί της οδού Στα­δί­ου ‑μετα­ξύ των οδών Ιωάν­νου Παπαρ­ρη­γο­πού­λου, πλα­τεί­ας Κοραή και Εδουάρ­δου Λω.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων