- Διαφήμιση -

Επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών και μικροπωλητών στους Αγίους Αναργύρους

Φραστικό επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών και μικροπωλητών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στους Αγίους Αναργύρους.

Αστυ­νο­μι­κοί επι­χεί­ρη­σαν να απο­μα­κρύ­νουν Αφρι­κα­νούς μικρο­πω­λη­τές από το πανη­γύ­ρι που διε­ξα­γό­ταν στην περιο­χή για τον εορ­τα­σμό των Αγί­ων. Οταν προ­σπά­θη­σαν να τους ελέγ­ξουν και να τους ζητή­σουν να απο­μα­κρυν­θούν, οι μικρο­πω­λη­τές αντέ­δρα­σαν και υπήρ­ξε φρα­στι­κό επει­σό­διο ανά­με­σά τους.

Οπως μετα­δί­δει το Open, στο σημείο έφτα­σαν ενι­σχύ­σεις με πέντε περι­πο­λι­κά και υπήρ­ξαν εννέα προ­σα­γω­γές, ορι­σμέ­νες εκ των οποί­ων μετα­τρά­πη­καν σε συλ­λή­ψεις. Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως έχει κατα­σχε­θεί και ένα αυτο­κί­νη­το με το οποίο οι μικρο­πω­λη­τές μετέ­φε­ραν το παρά­νο­μο εμπό­ρευ­μά τους.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων