- Διαφήμιση -

Θρήνος στη Φυλή – Πατέρας ενός παιδιού νεκρός από τη φωτιά

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του πυροσβέστες στον προαύλιο χώρο εργοστασίου όπου εργαζόταν. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τρα­γι­κή εξέ­λι­ξη είχε η φωτιά κοντά στον ΧΥΤΑ Φυλής που ξέσπα­σε νωρίς το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής, με έναν 48χρονο να χάνει τη ζωή του. Τον άτυ­χο άνδρα εντό­πι­σαν χωρίς τις αισθή­σεις του, πυρο­σβέ­στες που επι­χει­ρού­σαν στην περιο­χή, στον προ­αύ­λιο χώρο εργο­στα­σί­ου όπου εργα­ζό­ταν. Αμέ­σως κλή­θη­κε ασθε­νο­φό­ρο και δια­κο­μί­στη­κε στο Θριά­σιο Νοσο­κο­μείο όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες και μαρ­τυ­ρί­ες, ο άνδρας έχα­σε τις αισθή­σεις όταν βρέ­θη­κε μέσα σε ένα σύν­νε­φο καπνού από την φωτιά που ήταν σε εξέ­λι­ξη σε κοντι­νή απόσταση.

Συνά­δελ­φοί του αλλά δια­σώ­στες, προ­σπά­θη­σαν να τον επα­να­φέ­ρουν με μαλά­ξεις στο στή­θος μέχρι να έρθει το ασθε­νο­φό­ρο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο νοσο­κο­μείο έσπευ­σαν συγ­γε­νι­κά πρό­σω­πα του άτυ­χου άνδρα αλλά και συνά­δελ­φοί του και όταν έμα­θαν τη τρα­γι­κή κατά­λη­ξη εκτυ­λύ­χθη­καν σκη­νές αρχαί­ας τραγωδίας.

Όπως έγι­νε γνω­στό ο 48χρονος ήταν πατέ­ρας ενός παιδιού.

Αν και τα ακρι­βή αίτια θανά­του θα εξα­κρι­βω­θούν από την ιατρο­δι­κα­στι­κή εξέ­τα­ση, πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι ο άτυ­χος άνδρας υπέ­στη κάποιο καρ­δια­κό επει­σό­διο όταν βρέ­θη­κε μέσα στους καπνούς από τη φωτιά, ενώ δεν έφε­ρε σημά­δια εγκαύματος.

Η εξέ­λι­ξη της φωτιάς

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή η φωτιά καί­ει ξερά χόρ­τα και χαμη­λή βλά­στη­ση και δεν απει­λεί κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή, αλλά πνέ­ουν ισχυ­ροί άνεμοι.

Για την κατά­σβε­ση της πυρ­κα­γιάς επι­χει­ρούν 26 πυρο­σβέ­στες με 13 οχή­μα­τα, δύο ομά­δες πεζο­πό­ρο τμή­μα, δύο αερο­πλά­να, δύο ελι­κό­πτε­ρα καθώς και υδρο­φό­ρες των ΟΤΑ.

Όπως έγι­νε γνω­στό απί την Πυρο­σβε­στι­κή, στην περιο­χή βρί­σκο­νται βιο­τε­χνί­ες και επι­χει­ρή­σεις, οι οποί­ες δεν κιν­δυ­νεύ­ουν άμε­σα αυτή την στιγ­μή, αλλα οι δυνά­μεις ενι­σχύ­θη­καν καθώς πνέ­ουν ισχυ­ροί άνεμοι.

Σημειώ­νε­ται ότι στην ίδια περιο­χή είχε εκδη­λω­θεί και χτες πυρ­κα­γιά η οποία τέθη­κε γρή­γο­ρα υπό έλεγ­χο από την Πυροσβεστική.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων