- Διαφήμιση -

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς – Κλειστός και σήμερα ο Λυκαβηττός

Δείτε τον χάρτη

Παρα­μέ­νει πολύ υψη­λός ο κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς και σήμε­ρα, ενώ ο δρό­μος που ανε­βαί­νει στον λόφο του Λυκα­βη­τού έκλει­σε και πάλι. Σύμ­φω­να με τον Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, για σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 01 Ιου­λί­ου 2019, προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) για τις εξής περιοχές:

- Περι­φέ­ρεια Αττι­κής (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της νήσου Κυθήρων)

- Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας (Βοιω­τία, Εύβοια, Σκύρος)

- Περι­φέ­ρεια Πελοποννήσου

- Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλά­δας (Αχα­ΐα, Ηλεία)

- Περι­φέ­ρεια Βορεί­ου Αιγαί­ου (Λέσβος, Χίος)

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr) του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις Περι­φέ­ρειες και τους Δήμους των ανω­τέ­ρω περιο­χών, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τυχόν επει­σό­δια πυρκαγιών.

Παράλ­λη­λα, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και να απο­φεύ­γουν ενέρ­γειες στην ύπαι­θρο που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν πυρ­κα­γιά από αμέ­λεια, όπως το κάψι­μο ξερών χόρ­των και κλα­διών ή υπο­λειμ­μά­των καθα­ρι­σμού, η χρή­ση μηχα­νη­μά­των που προ­κα­λούν σπιν­θή­ρες όπως δισκο­πρί­ο­να, συσκευ­ές συγκόλ­λη­σης, η χρή­ση υπαί­θριων ψηστα­ριών, το κάπνι­σμα μελισ­σών, η ρίψη αναμ­μέ­νων τσι­γά­ρων, κ.α. Επί­σης, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι κατά τη διάρ­κεια της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου απα­γο­ρεύ­ε­ται η καύ­ση των αγρών.

Σε περί­πτω­ση που αντι­λη­φθούν πυρ­κα­γιά, οι πολί­τες παρα­κα­λού­νται να ειδο­ποι­ή­σουν αμέ­σως την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία στον αριθ­μό κλή­σης 199.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων