- Διαφήμιση -

Κινηματογραφική καταδίωξη με ανταλλαγή πυροβολισμών στα Ανω Λιόσια

Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στα Ανω Λιόσια στη διάρκεια καταδίωξης οχήματος από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Κινη­μα­το­γρα­φι­κή κατα­δί­ω­ξη οχή­μα­τος από αστυ­νο­μι­κούς της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. με ανταλ­λα­γή πυρο­βο­λι­σμών σημειώ­θη­κε αργά το βρά­δυ της Πέμ­πτης στα Ανω Λιόσια.

Σήμα για έλεγχο

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, η κατα­δί­ω­ξη ξεκί­νη­σε από τη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Σγου­ρού και Ανα­γεν­νή­σε­ως, όταν οι αστυ­νο­μι­κοί της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. έκα­ναν σήμα σε διερ­χό­με­νο όχη­μα, για το οποίο υπήρ­χαν υπο­ψί­ες ότι ήταν κλεμ­μέ­νο, να σταματήσει.

Ο οδη­γός του δεν υπά­κου­σε στην εντο­λή και, αντι­θέ­τως, ανέ­πτυ­ξε μεγά­λη ταχύ­τη­τα, επι­χει­ρώ­ντας να διαφύγει.

Ακο­λού­θη­σε κατα­δί­ω­ξη, στη διάρ­κεια της οποί­ας οι ύπο­πτοι που επέ­βαι­ναν στο όχη­μα άρχι­σαν να πυρο­βο­λούν ενα­ντί­ον των αστυνομικών.

Διέφυγε ο οδηγός, συνελήφθη ο συνοδηγός

Εκεί­νοι αντα­πέ­δω­σαν, με απο­τέ­λε­σμα το ύπο­πτο αυτο­κί­νη­το να ακι­νη­το­ποι­η­θεί σε χωματόδρομο.

Ο οδη­γός του κατά­φε­ρε να δια­φύ­γει, ενώ οι αστυ­νο­μι­κοί μπό­ρε­σαν να ακι­νη­το­ποι­ή­σουν και να συλ­λά­βουν τον συνο­δη­γό του.

Από τον έλεγ­χο που ακο­λού­θη­σε, βρέ­θη­κε ένα πιστό­λι στο αυτοκίνητο.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων