- Διαφήμιση -

Πού να πιείτε το ποτό και το κρασί σας στο Κουκάκι

Τέσσερα στέκια σημείο αναφοράς για την περιοχή

Συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ανά­με­σα στις καλύ­τε­ρες γει­το­νιές του κόσμου, ενώ η δημο­φι­λία του τα τελευ­ταία χρό­νια έχει «χτυ­πή­σει» κυριο­λε­κτι­κά κόκ­κι­νο. Το Κου­κά­κι, μία από τις πιο παλιές, όμορ­φες και νοσταλ­γι­κές συνοι­κί­ες στην καρ­διά της πόλης, δια­θέ­τει κορυ­φαία στέ­κια για ποτό και κρα­σί, τα οποία έχουν ανα­δει­χθεί σε σημεία ανα­φο­ράς για την περιοχή.

Ακο­λου­θούν τέσ­σε­ρα από αυτά, όπου η χαλα­ρή διά­θε­ση και η όμορ­φη ατμό­σφαι­ρα κυριαρ­χούν στο χώρο. Δύο από τους λόγους που τα κάνουν να ξεχω­ρί­ζουν και στις επι­λο­γές του κοινού.

Meerkat Cocktail Safari

Αφιε­ρω­μέ­νο στο ταξί­δι, την εξε­ρεύ­νη­ση και την ανα­κά­λυ­ψη νέων γεύ­σε­ων, τάσε­ων, γού­στων και μου­σι­κών, το Meerkat (Βυζα­ντί­ου 7), που σημαί­νει σου­ρι­κά­τα (μικρό θηλα­στι­κό το οποίο ζει σε χώρες με θερ­μό κλί­μα), μέσα σε ενά­μι­ση χρό­νο κατά­φε­ρε να απο­τε­λέ­σει σημείο ανα­φο­φο­ράς για το Κου­κά­κι για τα υπέ­ρο­χα cocktails του, τα οποία προ­σαρ­μό­ζο­νται στα γού­στα σας.

Η δια­κό­σμη­ση του χώρου χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από τη χρή­ση των χρω­μά­των και διά­φο­ρων δια­κο­σμη­τι­κών στοι­χεί­ων που προ­έρ­χο­νται από την Αφρική.

Materia Prima

Με διτ­τή λει­τουρ­γία, αυτή της κάβας και εκεί­νη του wine bar, το Materia Prima (Φαλή­ρου 68), απο­τε­λεί αγα­πη­μέ­νη επι­λο­γή για τους οινό­φι­λους της γει­το­νιάς, και όχι μόνο. Δια­θέ­τει περί­που 300 ετι­κέ­τες από τον ελλη­νι­κό και διε­θνή αμπε­λώ­να και γευ­στι­κές προ­τά­σεις –πλα­τό τυριών και αλλα­ντι­κών, καρ­πτ­τσιο, γλυ­κά κ.α.– για να συνο­δεύ­σε­τε την οινι­κή επι­λο­γή σας.

Στη συμ­βο­λή των Φαλή­ρου και Μάρ­κου Μπό­τσα­ρη, το Kinono (εκ του κοι­νω­νώ) δημιουρ­γή­θη­κε με σκο­πό να εφαρ­μό­σει στην πρά­ξη τη σημα­σία της ονο­μα­σί­ας του. Με κυρί­αρ­χα στοι­χεία το ξύλο και τις ακτί­νες του ήλιου που μπαί­νουν από τις τζα­μα­ρί­ες την ημέ­ρα, «βλέ­πει» σε ένα μικρό παρ­κά­κι με πλα­τά­νια και φιλο­δο­ξεί να συμπε­ρι­λη­φθεί στις αγα­πη­μέ­νες σας επιλογές.

Κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας σερ­βί­ρει πρω­ι­νό, καφέ και κρύα πιά­τα, ενώ η μεγά­λη μπά­ρα απο­τε­λεί σημείο ανα­φο­ράς για τα βρά­δια. Στον όρο­φο φιλο­ξε­νού­νται εκθέ­σεις ενώ στο υπό­γειο live και θεα­τρι­κά δρώμενα.

Στε­γα­σμέ­νο σε ένα κτή­ριο του 1960, το BoBo είναι ένα παρε­ΐ­στι­κο wine bar, το οποίο κατά­φε­ρε να δια­τη­ρή­σει πολ­λά στοι­χεία του χώρου ανέ­πα­φα όπως η εσω­τε­ρι­κή, κλα­σι­κή σκά­λα και μερι­κά φωτι­στι­κά. Δια­θέ­τει μια ενη­με­ρω­μέ­νη wine list με επι­λεγ­μέ­νες ετι­κέ­τες από τον ελλη­νι­κό αμπε­λώ­να (οι προ­τά­σεις ανα­νε­ώ­νο­νται σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα), με αρκε­τές από αυτές να σερ­βί­ρο­νται και σε ποτήρι.

Γευ­στι­κές προ­τά­σεις παρα­σκευα­σμέ­νες απο­κλει­στι­κά με ελλη­νι­κές πρώ­τες ύλες συν­δυά­ζουν ιδα­νι­κά την επι­λο­γή σας. Ανά­με­σά τους θα ξεχω­ρί­σε­τε ποι­κι­λί­ες τυριών και αλλα­ντι­κών, μπρου­σκέ­τες, σαλά­τες και τάρ­τες. Επι­πλέ­ον, δια­θέ­τει cocktails με βάση το κρα­σί, κάποιες μπύ­ρες και επι­λεγ­μέ­να premium ποτά.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων