- Διαφήμιση -

Δυναμικό «όχι» σε εγκατάσταση LNG από σωματεία και φορείς Ελευσίνας

Δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την Τετάρ­τη 30/9 στην Ελευ­σί­να, στην πλα­τεία Ευμολ­πι­δών, σωμα­τεία και φορείς της πόλης ενά­ντια στον σχε­δια­σμό της κυβέρ­νη­σης και εφο­πλι­στών για δημιουρ­γία στον Κρό­νο εγκα­τά­στα­σης απο­θή­κευ­σης υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερίου.

Ο κεντρι­κός ομι­λη­τής, Βαγ­γέ­λης Γκί­νης, πρό­ε­δρος της Ενω­σης Εμπό­ρων — Βιο­τε­χνών — Επαγ­γελ­μα­τιών Ελευ­σί­νας — Μάν­δρας, ανα­φέρ­θη­κε αρχι­κά στο πώς προ­έ­κυ­ψε το ζήτη­μα του LNG που συν­δέ­ε­ται με την εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία και τους ενερ­γεια­κούς αντα­γω­νι­σμούς. Σημεί­ω­σε ότι την ώρα που ο λαός έχει οδη­γη­θεί στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και «αδυ­να­τού­με να πλη­ρώ­σου­με απλά έναν λογα­ρια­σμό ρεύ­μα­τος, από την άλλη μεριά οι Ελλη­νες εφο­πλι­στές έχουν αυτήν τη στιγ­μή το μεγα­λύ­τε­ρο στό­λο μετα­φο­ράς LNG παγκο­σμί­ως, αξί­ας 20 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων. Τα ημε­ρή­σια ναύ­λα ενός τέτοιου πλοί­ου το 2016 ήταν 50.000 δολά­ρια και σήμε­ρα είναι 400.000!».

Τόνι­σε ότι σε μια ιδιαί­τε­ρα επι­βα­ρυ­μέ­νη περιο­χή όπως το Θριά­σιο, όπου ήδη είναι πολύ μεγά­λος κίν­δυ­νος ενός Βιο­μη­χα­νι­κού Ατυ­χή­μα­τος Μεγά­λης Εκτα­σης, «όλες οι κυβερ­νή­σεις, οι περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές δου­λεύ­ουν για τους σχε­δια­σμούς και τα κέρ­δη των ομί­λων, στα­θε­ρά και απο­τε­λε­σμα­τι­κά. Ολοι στη­ρί­ζουν τις πάνω από 50 φορο­α­παλ­λα­γές των εφο­πλι­στών και την εθε­λο­ντι­κή τους φορο­λο­γία. Ολοι πίνουν νερά­κι στο όνο­μα της ΕΕ, όπου δική της επί­ση­μη αρχή είναι αυτή με βάση την οποία “ο ρυπαί­νων πλη­ρώ­νει” και όσο πλη­ρώ­νει — πεντα­ρο­δε­κά­ρες σε σχέ­ση με τα αμύ­θη­τα κέρ­δη του — μπο­ρεί να μας μαυ­ρί­ζει τα πνευ­μό­νια και τη ζωή».

Ανα­φέρ­θη­κε ακό­μα στα πρό­σφα­τα επι­κίν­δυ­να περι­στα­τι­κά όπως η πυρ­κα­γιά στο «Θριά­σιο» Νοσο­κο­μείο, η οποία πέρα­σε δίπλα από τα σπί­τια και μπή­κε μέσα στο στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο, και τόνι­σε: «Ο φόβος που κυρί­ευ­σε τους κατοί­κους της περιο­χής, με βάση και την πρό­σφα­τη εμπει­ρία από τη Νέα Αγχί­α­λο με τις εκρή­ξεις πυρο­μα­χι­κών εξαι­τί­ας των πυρ­κα­γιών, δεν μπο­ρεί να βρει ανα­κού­φι­ση στα μηνύ­μα­τα του 112. Η οργή και η αγα­νά­κτη­ση των εγκλω­βι­σμέ­νων οδη­γών στην Εθνι­κή οδό τις προη­γού­με­νες μέρες λόγω του φλε­γό­με­νου βυτιο­φό­ρου, έδω­σαν τη θέση τους στη συνει­δη­το­ποί­η­ση ότι δεν υπάρ­χει ούτε καν ένα υπο­τυ­πώ­δες σχέ­διο για την αντι­με­τώ­πι­ση τέτοιων περι­στα­τι­κών. Αυτά τα περι­στα­τι­κά, οι πυρ­κα­γιές, οι πλημ­μύ­ρες, έχουν απο­δεί­ξει πολ­λά­κις ότι τα μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής μας είναι ασύμ­φο­ρο κόστος για τις κυβερ­νή­σεις και τους μεγά­λους ομί­λους και όπως είναι λογι­κό το δόγ­μα της “κακιάς στιγ­μής” και της ευθύ­νης κάποιου “σταθ­μάρ­χη” θα εφαρ­μο­στεί και στην περί­πτω­ση αυτών των εγκαταστάσεων».

Και κατέ­λη­ξε: «Το κρά­τος δεν μπο­ρεί να δου­λεύ­ει και για τους εφο­πλι­στές και για εμάς. Εχει ξεκά­θα­ρα τις προ­τε­ραιό­τη­τές του και και­ρός είναι να ανα­ρω­τη­θού­με κι εμείς σιγά σιγά, πότε θα βάλου­με μπρο­στά τις δικές μας».

Στη­λί­τευ­σε ακό­μα τους «σωτή­ρες» όπως ο δήμαρ­χος Ελευ­σί­νας, που δήθεν τώρα καλεί σε αγώ­νες ενώ στη­ρί­ζει τον αντι­λαϊ­κό σχε­δια­σμό, ή τον υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή Νεφε­λού­δη που ψάχνει για ανταλ­λάγ­μα­τα, και κατέ­λη­ξε: «Εμείς έχου­με εμπι­στο­σύ­νη στη συλ­λο­γι­κή μας δύνα­μη, τη δύνα­μη του κινή­μα­τος. Στη σύγκρου­ση συμ­φε­ρό­ντων των κερ­δών των λίγων και της προ­στα­σί­ας της ζωής μας εμείς ποτέ δεν θα απα­ντή­σου­με με “ναι μεν αλλά”.

Στο δίλημ­μα ή οι ζωές μας ή τα κέρ­δη τους, όλο και περισ­σό­τε­ροι απα­ντά­με οι ζωές μας και αυτό φαί­νε­ται και σήμε­ρα και θα φανεί στους αγώ­νες που έχου­με μπρο­στά μας».

Καμία επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση

Εκ μέρους της Ενω­σης Γονέ­ων Μαθη­τών Ελευ­σί­νας η αντι­πρό­ε­δρός της, Σωτη­ρία Εμμα­νου­ήλ, στη δική της παρέμ­βα­ση ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων:

«Μεγα­λώ­νου­με τα παι­διά μας σε μία παρα­λια­κή περιο­χή, η οποία βρί­σκε­ται συγ­χρό­νως, ή μάλ­λον βρι­σκό­ταν, λίγα μόλις λεπτά από ένα πευ­κο­δά­σος. Ωστό­σο σήμε­ρα τα παι­διά μας δεν μπο­ρούν να απο­λαύ­σουν ούτε την θάλασ­σα αλλά ούτε και το βου­νό, μετά και τις τελευ­ταί­ες πυρ­κα­γιές. Είναι ανα­γκα­σμέ­να, όπως είναι όλοι οι κάτοι­κοι της Ελευ­σί­νας και των γύρω περιο­χών, να ζουν σε ένα επι­βα­ρυ­μέ­νο περι­βάλ­λον και υπό τον κίν­δυ­νο ενός μεγά­λου βιο­μη­χα­νι­κού ατυ­χή­μα­τος, παρά την τερά­στια ανά­πτυ­ξη της τεχνολογίας».

Και συμπλή­ρω­σε: «Δεν δεχό­μα­στε από τη μία να βλέ­που­με τους ενερ­γεια­κούς κολοσ­σούς που επε­κτά­θη­καν μέσα στην πόλη μας ουσια­στι­κά να θησαυ­ρί­ζουν και από την άλλη να μην μπο­ρού­με να βάλου­με πετρέ­λαιο για να ζεστα­θού­με εμείς και τα παι­διά τον χει­μώ­να στο σπί­τι και, παράλ­λη­λα, στα σχο­λεία πολ­λές φορές το καλο­ρι­φέρ να ανοί­γει με το σταγονόμετρο.

Δεν ανε­χό­μα­στε από τη μία να σχε­διά­ζε­ται απο­θή­κη και μετα­φο­ρά LNG και από την άλλη να μην υπάρ­χει κανέ­νας σχε­δια­σμός για την αξιο­ποί­η­ση και την ανά­πλα­ση του παρα­λια­κού μετώ­που για πάρ­κα και για ελεύ­θε­ρους χώρους.

Καλού­με τους γονείς, τους κατοί­κους της περιο­χής να μη δεχτούν καμία επι­πλέ­ον περι­βαλ­λο­ντι­κή επι­βά­ρυν­ση, να μη δεχτούν ούτε στην περιο­χή μας αλλά ούτε και στις γύρω περιο­χές να δημιουρ­γη­θεί ακό­μα μία επι­κίν­δυ­νη υποδομή».

Παρέμ­βα­ση έκα­νε και ο Χρή­στος Ματσού­κας, αντι­πρό­ε­δρος της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτι­κής Αττι­κής.

Νέα κινητοποίηση σήμερα στο λιμάνι του Κρόνου

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι στη συνέ­χεια έκα­ναν πορεία στους δρό­μους της Ελευ­σί­νας και ανα­νέ­ω­σαν το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού με κινη­το­ποί­η­ση σήμε­ρα Παρα­σκευή 1 Σεπτέμ­βρη σήμε­ρα στο λιμά­νι του Κρό­νου στις 8 π.μ.

Κάλε­σμα στην κινη­το­ποί­η­ση απευ­θύ­νουν οι εξής φορείς: Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων & Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Αττι­κής Παράρ­τη­μα Θρια­σί­ου, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΓΝΕ «Θριά­σιο», Ενω­ση ΕΒΕ Ελευ­σί­νας Μάν­δρας — Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Ελευ­σί­νας, Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμων Ελευ­σί­νας, Ασπρο­πύρ­γου & Μάν­δρας, Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ελευ­σί­νας (μέλος ΟΓΕ), Ενω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων Μαθη­τών Δήμου Ελευ­σί­νας, Κλα­δι­κό Σωμα­τείο Ενέρ­γειας Αττι­κής — Βοιω­τί­ας — Εύβοιας — Κοριν­θί­ας, Α’ ΕΛΜΕ Δυτι­κής Αττι­κής, Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Δυτι­κής Αττι­κής «Κώστας Βάρναλης».

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων