- Διαφήμιση -

Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2023- Η οικουμενική γιορτή ξεκινά

Η μεγά­λη γιορ­τή της Ευρώ­πης ξεκι­νά με μια εντυ­πω­σια­κή εκδή­λω­ση στο παρά­κτιο μέτω­πο και ένα «πολύ­χρω­μο» διή­με­ρο πρό­γραμ­μα με εκθέ­σεις, συναυ­λί­ες, DJ πάρ­τι και παράλ­λη­λες εκδη­λώ­σεις σε όλη την πόλη!

Η πόλη της Ελευ­σί­νας είναι από την 1η Ιανουα­ρί­ου επι­σή­μως Πολι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα της Ευρώ­πης για το 2023. Η οικου­με­νι­κή αυτή γιορ­τή ξεκι­νά το Σάβ­βα­το 4 Φεβρουα­ρί­ου με μια εντυ­πω­σια­κή εκδή­λω­ση στο παρά­κτιο μέτω­πο και ένα «πολύ­χρω­μο» πρό­γραμ­μα με εκθέ­σεις, συναυ­λί­ες, DJ πάρ­τι και παράλ­λη­λες εκδη­λώ­σεις σε όλη την πόλη, που ολο­κλη­ρώ­νε­ται το βρά­δυ της επό­με­νης μέρας. Η εμβλη­μα­τι­κή εκκί­νη­ση του προ­γράμ­μα­τος της 2023 Ελευ­σίς απο­τε­λεί ιδέα/σύλληψη του Γενι­κού Καλ­λι­τε­χνι­κού Διευ­θυ­ντή Μιχα­ήλ Μαρ­μα­ρι­νού, σε σκη­νο­θε­σία του δια­κε­κρι­μέ­νου Βρε­τα­νού σκη­νο­θέ­τη Chris Baldwin…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων