- Διαφήμιση -

Υπουργείο Παιδείας: Πρόγραμμα “Φιλία” με καταγγελίες περιστατικών βίας στα σχολεία

Το νέο πρό­γραμ­μα “ΦΙΛΙΑ περι­λαμ­βά­νει ένα πλέγ­μα δρά­σε­ων και στο­χευ­μέ­νο εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό για την σχο­λι­κό εκφο­βι­σμό και την ενί­σχυ­ση του ασφα­λούς περι­βάλ­λο­ντος. Έχει ως βασι­κούς στό­χους την πρό­λη­ψη αντι­με­τώ­πι­ση και την προ­στα­σία παι­διών και εφή­βων από κάθε μορ­φή βίας και απευ­θύ­νε­ται σε στε­λέ­χη εκπαί­δευ­σης, εκπαι­δευ­τι­κούς, μαθη­τές και γονείς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων