- Διαφήμιση -

«Κόκκινα» δάνεια: Ποια είναι τα κριτήρια και οι παγίδες του νέου νόμου

Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Κρί­σι­μα ανα­μέ­νο­νται τα επό­με­να 24ωρα ανα­φο­ρι­κά με το σχέ­διο νόμου για την προ­στα­σία της κύριας κατοι­κί­ας που θα αντι­κα­τα­στή­σει το νέο νόμο Κατσέλη .

Χθες ξεκί­νη­σαν οι τηλε­δια­σκέ­ψεις όπου κυβέρ­νη­ση – θεσμοί και τρα­πε­ζί­τες ανα­ζη­τούν τη χρυ­σή τομή καθώς ανα­μέ­νε­ται η κατά­θε­ση του νέου πλαι­σί­ου μέχρι την ερχό­με­νη εβδομάδα.

Αντι­κεί­με­νο των συσκέ­ψε­ων είναι οι επι­πτώ­σεις που θα προ­κύ­ψουν από το νέο πλαί­σιο. Οι «θεσμοί» θεω­ρούν πολύ γεν­ναιό­δω­ρα τα περιου­σια­κά κρι­τή­ρια υπα­γω­γής στον νόμο, επι­μέ­νο­ντας επί­σης στη θέσπι­ση ενός ενιαί­ου νόμου για την προ­στα­σία των αδύ­να­μων δανειο­λη­πτών και ζητώ­ντας επί­ση­μα στοι­χεία για το πόσους δανειο­λή­πτες θα αφο­ρά ο νέος νόμος.

Σημείο έντο­νης κρι­τι­κής απο­τε­λεί τη ύπαρ­ξη δύο προ­στα­τευ­τι­κών πλαι­σί­ων για τα φυσι­κά πρό­σω­πα, δηλα­δή αυτό για την προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας που επι­χει­ρεί­ται τώρα και ο νόμος Κατσέ­λη, γεγο­νός που σύμ­φω­να με την Ευρω­παϊ­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα δίνει ευε­λι­ξί­ες σε στρα­τη­γι­κούς κακοπληρωτές.

Τα κριτήρια

Τα κρι­τή­ρια που πρέ­πει να πλη­ροί κάποιος δανειο­λή­πτης προ­κει­μέ­νου να έχει την προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας του είναι μετα­ξύ άλλων:

  • Το συνο­λι­κό ύψος του δανει­σμού του (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τόκων) που έχει ως εξα­σφά­λι­ση την πρώ­τη κατοι­κία να μην υπερ­βαί­νει τις 130.000 ευρώ
  • Η αντι­κει­με­νι­κή αξία της πρώ­της κατοι­κί­ας να μην ξεπερ­νά τις 250.000 ευρώ
  • Οι κατα­θέ­σεις που έχει ο οφει­λέ­της να μην είναι υψη­λό­τε­ρες από το 50% της οφει­λής του
  • Το σύνο­λο της ακί­νη­της περιου­σί­ας που δια­θέ­τει να μην υπερ­βαί­νει το 200% της οφει­λής του, και
  • Το ετή­σιο εισό­δη­μά του να μην ξεπερ­νά τις 12.500 ευρώ για τον άγα­μο και τις 21.000 ευρώ για ζευ­γά­ρι, προ­σαυ­ξα­νό­με­νο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παι­δί μέχρι τα τρία (δηλ. μάξι­μουμ κάλυ­ψη έως 36.000 ευρώ).

Σημειώ­νε­ται ότι με ηλε­κτρο­νι­κό τρό­πο θα γίνε­ται επί­σης και ο έλεγ­χος επι­λε­ξι­μό­τη­τας για τις νέες αιτή­σεις, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στώ­νε­ται κατά πόσον κάποιος πλη­ροί τα κρι­τή­ρια για να προ­στα­τεύ­σει την πρώ­τη του κατοι­κία. Η αυτο­μα­το­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών θα επι­τρέ­ψει την άμε­ση υπα­γω­γή ή την απόρ­ρι­ψη μιας αίτη­σης, χωρίς χρο­νο­βό­ρες διαδικασίες.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων