- Διαφήμιση -

Ποινές στις δυο συνοδούς και τον οδηγό του σχολικού που ξέχασαν το 3χρονο αγοράκι

Οι κατηγορούμενοι επέρριψαν την ευθύνη ο ένας στον άλλον λέγοντας πως δεν αντελήφθησαν το παιδί

«Μπα­λά­κι» έγι­νε η ευθύ­νη μετα­ξύ των δυο συνο­δών και του οδη­γού λεω­φο­ρεί­ου που κατα­δι­κά­στη­καν σε ποι­νή φυλά­κι­σης έξι μηνών, με ανα­στο­λή, για­τί τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο ξέχα­σαν ένα 3χρονο αγο­ρά­κι μέσα στο σχο­λι­κό επί 3,5 ώρες.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι επέρ­ρι­ψαν την ευθύ­νη ο ένας στον άλλον λέγο­ντας πως δεν αντε­λή­φθη­σαν πως το παι­δί ξέμει­νε στο άδειο σχο­λι­κό.

Ο οδη­γός στην απο­λο­γία του ισχυ­ρί­στη­κε πως οι συνο­δοί τον ενη­μέ­ρω­σαν πως όλα τα παι­διά είχαν απο­βι­βα­στεί από το λεω­φο­ρείο. «Δεν είχα κανέ­να λόγο να τις αμφι­σβη­τή­σω» είπε προ­σθέ­το­ντας «έρι­ξα κι εγώ μια ματιά προς τα πίσω δεν είδα κάτι». Η μια από τις συνο­δούς είπε απο­λο­γού­με­νη πως η συνά­δελ­φό της είχε την ευθύ­νη για να βάλει και να βγά­λει τις ζώνες ασφα­λεί­ας των παι­διών. «Μπή­κα στη μπρο­στι­νή θέση εγώ κατέ­βη­κα από το λεω­φο­ρείο για να βοη­θή­σω τα παι­διά να κατέ­βουν, τη ρώτη­σα αν έχουν κατε­βεί όλα τα παι­διά, μου είπε ναι. Αυτό ήταν το λάθος μου, που δεν κοί­τα­ξα κι εγώ το λεω­φο­ρείο, έπρε­πε να ελέγ­ξω κι εγώ» υπο­στή­ρι­ξε ενώ για «λάθος και κακιά στιγ­μή» μίλη­σε η δεύ­τε­ρη συνο­δός. «Όλα τα παι­διά είχαν βγά­λει ήδη μόνα τους τις ζώνες και περί­με­ναν στη γαλα­ρία να απο­βι­βα­στούν. Πήγα μέχρι τη μέση και δεν είδα κάτι. Αυτό ήταν το λάθος μου που δεν έφτα­σα μέχρι πίσω» εξή­γη­σε η κατη­γο­ρού­με­νη και ζήτη­σε συγνώ­μη από την οικο­γέ­νεια του παι­διού και το εκπαι­δευ­τή­ριο. «Είμαι και η ίδια μάνα και κατα­νοώ την αγω­νία που πέρα­σε η οικο­γέ­νεια» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Στην κατά­θε­σή του ο ιδιο­κτή­της του ιδιω­τι­κού εκπαι­δευ­τη­ρί­ου ανα­φέρ­θη­κε σε απρο­σε­ξία και ανθρώ­πι­νο λάθος, επιρ­ρί­πτο­ντας τις ευθύ­νες για το συμ­βάν στους τρεις κατηγορούμενους.

Η μητέ­ρα του 3χρονου αγο­ριού μίλη­σε για το σοκ που υπέ­στη εκεί­νη την ημέ­ρα όταν η διευ­θύ­ντρια του σχο­λεί­ου την ενη­μέ­ρω­σε ότι το παι­δί δεν βρι­σκό­ταν στο σχο­λείο. «Με πήραν από το σχο­λείο 11.04 και με ρώτη­σαν για­τί δεν πήγε ο γιος μου στο σχο­λείο. Άρχι­σα να φωνά­ζω, να τσι­ρί­ζω, να κλαίω, ξεκί­νη­σα αμέ­σως μαζί με τον πατέ­ρα μου για το σχο­λείο. Παράλ­λη­λα κάλε­σα και την αστυ­νο­μία. Όταν έφτα­σα στο σχο­λείο, είχαν βάλει το παι­δί στην τάξη του, δεν του έδω­σαν ούτε νερό, ούτε είχαν φωνά­ξει τον ψυχο­λό­γο που ούτως ή άλλως έχει το σχο­λείο, προ­σπά­θη­σα να του μιλή­σω, δε μου μιλού­σε, έκα­νε 15 λεπτά να μου μιλή­σει και το μόνο που μου είπε είναι “Μαμά κλαίω, μαμά κλαίω”… Η μητέ­ρα κατα­θέ­το­ντας στο δικα­στή­ριο τόνι­σε πως

μετά το περι­στα­τι­κό το παι­δί εμφά­νι­σε έντο­νο στρες ενώ στο νοσο­κο­μείο όπου μετα­φέρ­θη­κε δια­πι­στώ­θη­κε ότι είχε ανε­βά­σει ζάχα­ρο και είχαν πρη­στεί οι αμυ­γδα­λές του. Όπως ανέ­φε­ρε η γυναί­κα ακό­μη και σήμε­ρα ο γιος της εξα­κο­λου­θεί να νιώ­θει ανα­σφά­λεια, έχει ανα­στα­τω­θεί ο ύπνος του, θέλει πάντα κάποιον  δίπλα του ενώ ζητά πρώ­τος να βγαί­νει από το κάθι­σμα του αυτοκινήτου.

Το δικα­στή­ριο υιο­θε­τώ­ντας  την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση μετέ­τρε­ψε την κατη­γο­ρία από έκθε­ση ανη­λί­κου σε κίν­δυ­νο και έκρι­νε ένο­χους τους κατη­γο­ρού­με­νους για το αδί­κη­μα της σωμα­τι­κής βλά­βης από αμέλεια.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων