- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ.: 984 συλλήψεις το β΄ 15ημερο του Δεκεμβρίου

Εντόπισε 140 κλεμμένα αυτοκίνητα

Για ληστεί­ες, ναρ­κω­τι­κά, απά­τες και παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί αλλο­δα­πών, μετα­ξύ άλλων, συνε­λή­φθη­σαν 984 άτο­μα, συνο­λι­κά, από υπη­ρε­σί­ες της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Αττι­κής το β’ δεκα­πεν­θή­με­ρο του Δεκεμ­βρί­ου 2019. Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που δόθη­καν πριν από λίγο στη δημο­σιό­τη­τα, εξαρ­θρώ­θη­καν 3 εγκλη­μα­τι­κά κυκλώ­μα­τα, εντο­πί­στη­καν 140 κλεμ­μέ­να αυτο­κί­νη­τα, ενώ κατα­σχέ­θη­καν ποσό­τη­τες ναρ­κω­τι­κών και όπλα.

Ειδι­κό­τε­ρα, από τις 948 συλ­λή­ψεις, μετα­ξύ άλλων, 304 ήταν για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί αλλο­δα­πών, 150 για ναρ­κω­τι­κά, 124 για κλο­πές, 40 για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί όπλων, 27 για ληστεί­ες και 10 για απάτες.

Όσον αφο­ρά τα τρία εγκλη­μα­τι­κά κυκλώ­μα­τα που εξαρ­θρώ­θη­καν, τα δύο διέ­πρατ­ταν διαρ­ρή­ξεις-κλο­πές και το ένα δια­κι­νού­σε ναρ­κω­τι­κά. Ταυ­τό­χρο­να, εξι­χνιά­στη­καν, μετα­ξύ άλλων, 20 ληστεί­ες και 34 διαρρήξεις-κλοπές.

Τέλος, κατα­σχέ­θη­καν, από την ΓΑΔΑ, 41 κιλά και 551 γραμ­μά­ρια ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης, 745 γραμ. κατερ­γα­σμέ­νης κάν­να­βης, 1 κιλό και 792 γραμ. ηρω­ί­νης, 23 γραμ. κοκα­ΐ­νης, 4 περί­στρο­φα, 4 κυνη­γε­τι­κά όπλα, 38 μαχαί­ρια και 826 φυσίγγια.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων