- Διαφήμιση -

Ενημερωτική εκδήλωση για τον ρόλο της Οικογένειας στο δήμο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

Στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών

Ο δήμος Μαρ­κο­πού­λου, συνε­χί­ζο­ντας και φέτος, τον Κύκλο Ενη­με­ρω­τι­κών Εκδη­λώ­σε­ων για την Παι­δεία, Υγεία και Πρό­νοια, προ­σκα­λεί τους πολί­τες, το Σάβ­βα­το, 16 Φεβρουα­ρί­ου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., στην ομι­λία με θέμα «Ο ρόλος της Οικο­γέ­νειας, στην πρό­λη­ψη της χρή­σης εξαρ­τη­σιο­γό­νων ουσιών», που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο του Δήμου (Γ. Παπα­βα­σι­λεί­ου 34).

Στό­χος της εκδή­λω­σης, είναι να απο­σα­φη­νι­στούν θέμα­τα σε σχέ­ση με τις εξαρ­τή­σεις και να ανα­πτυ­χθεί ένας διά­λο­γος για τον ρόλο που έχει η Οικο­γέ­νεια σήμε­ρα, στην πρό­λη­ψη και την αντι­με­τώ­πι­ση των εξαρτήσεων.

Ειση­γή­τριες επί του σημα­ντι­κού αυτού θέμα­τος, που συνε­χί­ζει να μαστί­ζει την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία, ιδιαί­τε­ρα στα χρό­νια της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, θα είναι η κα Δέσποι­να Καπε­τα­νά­κη, Κοι­νω­νι­κή Λει­τουρ­γός – Ψυχο­θε­ρα­πεύ­τρια, Υπεύ­θυ­νη του Συμ­βου­λευ­τι­κού Κέντρου ΚΕΘΕΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και η κα Ευδο­κία Γαλά­του, Ψυχο­λό­γος, μέλος του Προ­σω­πι­κού Θερα­πεί­ας του Συμ­βου­λευ­τι­κού Κέντρου ΚΕΘΕΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Το «ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ανή­κει στο Κέντρο Θερα­πεί­ας Εξαρ­τη­μέ­νων Ατό­μων και απευ­θύ­νε­ται σε χρή­στες εξαρ­τη­σιο­γό­νων ουσιών άνω των 21 ετών και τις οικο­γέ­νειές τους, στο­χεύ­ο­ντας στην απε­ξάρ­τη­ση, στην εκπαί­δευ­ση και στην κοι­νω­νι­κή επα­νέ­ντα­ξη των μελών του!

Η συμ­με­το­χή στο Πρό­γραμ­μα, είναι εθε­λο­ντι­κή, χωρίς οικο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση και δεν χορη­γού­νται υπο­κα­τά­στα­τα ή άλλες ουσίες.

Παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες όπως: Κινη­το­ποί­η­ση και προ­ε­τοι­μα­σία για την έντα­ξη στη θερα­πευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, ομα­δι­κή και ατο­μι­κή συμ­βου­λευ­τι­κή και θερα­πεία, μετα­θε­ρα­πευ­τι­κή φρο­ντί­δα, πρό­λη­ψη υπο­τρο­πής και δια­χεί­ρι­σης της κρί­σης, εκπαί­δευ­ση και επαγ­γελ­μα­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, Συμ­βου­λευ­τι­κή οικο­γέ­νειας και ζευγαριών.

Πηγή http://toaerodromio.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων