- Διαφήμιση -

Hacking Health Athens: Ένας hackathon όπως θα έπρεπε να είναι!

Ο πρώτος hackathon στον χώρο του e-health γύρω από τα ιατρικά δεδομένα του ασθενή με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην εντυ­πω­σια­κή αίθου­σα του ΕΒΕΑ και της Θερ­μο­κοι­τί­δας ΘΕΑ στο κέντρο της Αθή­νας, ο πρώ­τος hackathon στον χώρο του e‑health γύρω από τα ιατρι­κά δεδο­μέ­να του ασθε­νή με εξαι­ρε­τι­κά αποτελέσματα.

O Hacking Health είναι ένας παγκό­σμιος οργα­νι­σμός που ασχο­λεί­ται με την και­νο­το­μία στο τομέα της υγεί­ας, με την ελλη­νι­κή διορ­γά­νω­ση να γίνε­ται από το eHealth Forum και το Biomimicry Greece Research & Innovation,σε συνερ­γα­σία με το ΕΒΕΑ, τον ΕΕΛ.ΛΑΚτην ΘΕΑ και την υπο­στή­ρι­ξη πολ­λών πανε­πι­στη­μια­κών σχο­λών και ερευ­νη­τι­κών κέντρων.

Στον hackathon συμ­με­τεί­χαν τελι­κά πέντε ομά­δες, όλες σχε­δόν δημιουρ­γή­θη­καν ή εμπλου­τί­στη­καν κατά τη πρώ­τη μέρα του δια­γω­νι­σμού, με πάνω από 40 συμμετέχοντες.
Όπως προ­α­να­φέ­ρα­με o hackathon εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται το Συνο­πτι­κό Ιστο­ρι­κό Ασθε­νή (IPS) – την εικό­να του ιατρι­κού φακέ­λου ασθε­νή- ένα καθο­ρι­σμέ­νο σύνο­λο ιατρι­κών δεδο­μέ­νων με τα πλέ­ον σημα­ντι­κά κλι­νι­κά γεγο­νό­τα για την παρο­χή ασφα­λούς ιατρι­κής φρο­ντί­δας και προ­σω­πι­κής πληροφόρησης.

Στο Hacking Health Athens χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως βάση το Project Trillium–II, μια συνερ­γα­σία Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης-ΕΕ και Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Αμε­ρι­κής-ΗΠΑ για ψηφια­κή υγεία και τεχνο­λο­γί­ες πλη­ρο­φο­ρι­κής υγεί­ας. Ο στό­χος είναι όλα τα ενδια­φε­ρό­με­να μέρη και όλοι εμείς – ασθε­νείς ή μη – να έχου­με πρό­σβα­ση σε πλη­ρο­φο­ρί­ες υγεί­ας αλλά και αυτές να μοι­ρά­ζο­νται με ασφά­λεια για επεί­γου­σα ή μη προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη φρο­ντί­δα, οπου­δή­πο­τε στον κόσμο αυτή χρειά­ζε­ται, ξεκι­νώ­ντας από τους εμβο­λια­σμούς, τις αλλερ­γί­ες, τη φαρ­μα­κευ­τι­κή θερα­πεία, τα κλι­νι­κά προ­βλή­μα­τα, τις χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις, ατυ­χή­μα­τα κ.ο.κ.

Την πρώ­τη θέση πήρε η ομά­δα Time is Brain από το ΙΤΕ-ΙΠ στην Κρή­τη, με την Αγγε­λί­να Κου­ρού­μπα­λη να κάνει την παρου­σί­α­ση μιας πλατ­φόρ­μας δια­χεί­ρι­σης, ενη­μέ­ρω­σης αλλά και αντι­με­τώ­πι­σης των εγκε­φα­λι­κών επει­σο­δί­ων έτσι ώστε να παίρ­νε­ται η από­φα­ση, σε συνερ­γα­σία με το τμή­μα πρώ­των βοη­θειών και τον αρμό­διο ιατρό, για να αρχί­σει, στα πρώ­τα κρί­σι­μα λεπτά, η θερα­πεία θρομ­βό­λυ­σης, μια σωτή­ρια ενέρ­γεια για τον ασθε­νή η οποία όμως μπο­ρεί να μειώ­σει σημα­ντι­κά τα κόστη θερα­πεί­ας και ειδι­κά απο­θε­ρα­πεί­ας. Η συγκε­κρι­μέ­νη λύση ται­ριά­ζει περισ­σό­τε­ρο σε ιδιω­τι­κά, τοπι­κά ή εθνι­κά συστή­μα­τα πρω­το­βάθ­μιας περίθαλψης.

 

Την δεύ­τε­ρη θέση κέρ­δι­σε η ομά­δα Health Beat, με μια πλατ­φόρ­μα συγκέ­ντρω­σης και ασφα­λούς δια­χεί­ρι­σης προ­σω­πι­κών ιατρι­κών δεδο­μέ­νων τα οποία είναι άμε­σα δια­θέ­σι­μα, όταν ο ασθε­νής χρεια­στεί πρώ­τες βοή­θειες, σε ένα δίκτυο εθε­λο­ντών, ιατρών, δια­γνω­στι­κών κέντρων και νοσο­κο­μεί­ων, μέσω app και τηλε­φω­νι­κού κέντρου. Πρό­κει­ται για μία λύση που ται­ριά­ζει από­λυ­τα σε ασφα­λι­στι­κές εταιρείες.

Την τρί­τη θέση πήρε η ομά­δα MyBabyCare, η οποία προ­έρ­χε­ται από το Ιασώ αλλά συμ­με­τεί­χε ως ανε­ξάρ­τη­τη και εμπλου­τί­στη­κε με προ­γραμ­μα­τι­στές στο hackathon, με ένα ψηφια­κό βιβλίο υγεί­ας για παι­διά το οποίο λει­τουρ­γεί σαν ένα κέντρο έγκυ­ρης ενη­μέ­ρω­σης για γονείς, επι­κοι­νω­νί­ας με παι­δί­α­τρους, ειδο­ποι­ή­σεις κλπ.

Οι υπό­λοι­πες ομά­δες ήταν οι:

Care me, μια λύση πρό­σβα­σης σε προ­σω­πι­κά ιατρι­κά δεδο­μέ­να σε περί­πτω­ση ασθέ­νειας ή ατυ­χή­μα­τος με χρή­ση αυτο­κόλ­λη­των ή φορε­τών συσκευών με τους πιστο­ποι­η­μέ­νους χρή­στες να σκα­νά­ρουν το QR code για βασι­κά ιατρι­κά στοι­χεία και να προ­ε­τοι­μά­ζε­ται η συλ­λο­γή και αντι­με­τώ­πι­ση του ασθενή.

The Hackkids, ένας virtual assistant μέσω φωνής για υπο­στή­ρι­ξη και παρα­κο­λού­θη­ση ασθε­νών με στό­χο την καλή υγεία και ευεξία.

Τα βρα­βεία

Το πρώ­το βρα­βείο ήταν χορη­γία της Roche Diagnostics, και περι­λαμ­βά­νει χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 2.000 ευρώ και ευκαι­ρία για συμ­με­το­χή στο Digital Transformation Programme της Roche Diagnostics.

Το δεύ­τε­ρο βρα­βείο ήταν χορη­γία της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΛΙΛΛΥ και περι­λαμ­βά­νει χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 2.000 ευρώ.

Το τρί­το βρα­βείο ήταν χορη­γία της Interamerican και περι­λαμ­βά­νει χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.000 ευρώ.

Η Θερ­μο­κοι­τί­δα Νεο­φυών Επι­χει­ρή­σε­ων Αθή­νας (Θ.Ε.Α.), ως συν­διορ­γα­νώ­τρια, θα προ­σφέ­ρει mentoring στις τρεις νική­τριες ομά­δες, για διά­στη­μα 3 έως 6 μηνών.

 

Πηγή http://startupper.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων