- Διαφήμιση -

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: Βρέθηκε μπουκάλι με ύποπτη ουσία σε ουκρανικό αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στο Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών όταν το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής 10 Φεβρουα­ρί­ου το πλή­ρω­μα της πτή­σης PS354 των Ουκρα­νι­κών Διε­θνών Αερο­γραμ­μών (UIA), κατά τη διάρ­κεια ελέγ­χου του αερο­σκά­φους λίγο πριν την απο­γεί­ω­ση με προ­ο­ρι­σμό το Κίε­βο της Ουκρα­νί­ας, εντό­πι­σε μπου­κά­λι, το οποίο κρί­θη­κε ότι περιέ­χει «ύπο­πτη ουσία», σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της εταιρείας.

Αμέ­σως κινη­το­ποι­ή­θη­καν οι αρχές του αερο­δρο­μί­ου και αφού το «ύπο­πτο» μπου­κά­λι εστά­λη για χημι­κή ανά­λυ­ση, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εξο­νυ­χι­στι­κός έλεγ­χος στο αερο­σκά­φος, χωρίς όμως να βρε­θεί κάποιο άλλο αντι­κεί­με­νο που να κινεί υπο­ψί­ες. Προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η ασφά­λεια των επι­βα­τών η πτή­ση ανα­βλή­θη­κε για μία ημέ­ρα, με απο­τέ­λε­σμα δεκά­δες επι­βά­τες να ανα­γκα­στούν να περά­σουν τη νύχτα σε ξενοδοχείο.

Από την ανά­λυ­ση του ύπο­πτου υγρού από τις αρχές δεν προ­έ­κυ­ψε οτι­δή­πο­τε ενο­χο­ποι­η­τι­κό, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της ουκρα­νι­κής εταιρείας.

 

Πηγή http://www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων