- Διαφήμιση -

Άνοιξη στην Αττική, παγωνιά στα Γρεβενά – Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν

το κρύο παραμένει «τσουχτερό» με τον υδράργυρο να βρίσκεται αρκετά κάτω από το μηδέν.

Μπο­ρεί η εβδο­μά­δα να μπή­κε με ανοι­ξιά­τι­κη «διά­θε­ση», ωστό­σο αυτό δεν σημαί­νει ότι δεν υπάρ­χουν περιο­χές στην Ελλά­δα που το κρύο παρα­μέ­νει «τσου­χτε­ρό» με τον υδράρ­γυ­ρο να βρί­σκε­ται αρκε­τά κάτω από το μηδέν.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τους αυτό­μα­τους μετε­ω­ρο­λο­γι­κούς σταθ­μούς του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, το πρωί της Δευ­τέ­ρας οι χαμη­λό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σί­ες κατα­γρά­φη­καν ως εξής:

-Μαυ­ρο­λι­θά­ρι Φωκί­δας (-6,8 βαθ­μοί Κελσίου),

-Γρε­βε­νά (-6),

-Νέο Καύ­κα­σο Φλώ­ρι­νας (-5,9),

-Κοι­λά­δα Κοζά­νης (-5,5),

-Βου­τύ­ρω Καπρε­νη­σί­ου (-5,4),

-Ιωάν­νι­να (-4,8) και

-Τρί­πο­λη (-4,3).

 

Πηγή www.altsantiri.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων