- Διαφήμιση -

Συνελήφθη 47χρονος για τη δολοφονία ηλικωμένου το 2013

Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού, που φέρεται ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 91χρονου ημεδαπού το 2013 στον Πειραιά προχώρησε η ασφάλεια Αττικής.

Στη σύλ­λη­ψη ενός 47χρονου αλλο­δα­πού, που φέρε­ται ως ο δρά­στης της ανθρω­πο­κτο­νί­ας 91χρονου ημε­δα­πού στις 20–9‑2013, εντός δια­με­ρί­σμα­τος που διέ­θε­τε προς ενοι­κί­α­ση, στην περιο­χή του Πει­ραιά, προ­χώ­ρη­σε το Τμή­μα Δίω­ξης Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Προ­σω­πι­κής Ελευ­θε­ρί­ας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής.

Ο 47χρονος είχε απα­σχο­λή­σει και στο παρελ­θόν τις Αρχές για ληστεία, παρά­βα­ση του Νόμου περί αλλο­δα­πών και παρά­βα­ση του κ.ο.κ. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ο συλ­λη­φθείς, προ­φα­σι­ζό­με­νος τη μίσθω­ση δια­με­ρί­σμα­τος 1ου ορό­φου διώ­ρο­φης οικί­ας, το οποίο διέ­θε­τε το θύμα προς ενοι­κί­α­ση, εισήλ­θε με σκο­πό τη ληστεία. Εκεί, δέσμευ­σε το θύμα το χτύ­πη­σε στο πρό­σω­πο και αφού δια­πί­στω­σε ότι το δια­μέ­ρι­σμα ήταν κενό, συνέ­χι­σε την έρευ­να σε ισό­γειο δια­μέ­ρι­σμα της οικί­ας, όπου διέ­με­νε το θύμα.

Σύμ­φω­να με την ιατρο­δι­κα­στι­κή εξέ­τα­ση ο θάνα­τος του 91χρονου είχε επέλ­θει από βαριές κακώ­σεις στο κεφά­λι και στον τρά­χη­λο. Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θη­κε στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Πει­ραιά, ο οποί­ος τον παρέ­πεμ­ψε σε Τακτι­κό Ανακριτή.

 

Πηγή http://www.thetoc.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων