- Διαφήμιση -

Ανήλικοι είχαν ρημάξει αντιπροσωπείες με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα

Ο φόβος και ο τρόμος είχε γίνει μια σπείρα που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής και «χτυπούσε» σε αντιπροσωπείες μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους δράστες!

Οι τέσ­σε­ρις ανή­λι­κοι που συνε­λή­φθη­σαν πριν από μερι­κές μέρες είχαν πάρει μέρος σε 27 (!) κλο­πές και γίνε­ται έρευ­να για το αν συμ­με­τεί­χαν και άλλες!

Η σπεί­ρα που δρού­σε σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής έκλε­βε ταμεια­κές μηχα­νές και χρή­μα­τα από αντι­προ­σω­πεί­ες, μέχρι που η Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής έβα­λε… τέλος στη δρά­ση της.

Οι τέσ­σε­ρις ανή­λι­κοι συνε­λή­φθη­σαν το μεση­μέ­ρι του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του (16.02.2019) μετά από συντο­νι­σμέ­νη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση σε Δάφ­νη, Ομό­νοια και Νέο Κόσμο. Οι τρεις από τους συλ­λη­φθέ­ντες είναι Έλλη­νες και ο τέταρ­τος αλλοδαπός.

Η δρά­ση των ανή­λι­κων κλε­φτών είχε ξεκι­νή­σει στις αρχές του χρό­νου. Είχαν συστή­σει συμ­μο­ρία, με συνε­χή δρά­ση αλλά άλλη σύν­θε­ση για κάθε κλοπή!

Τις βρα­δι­νές ή πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, έφτα­ναν με μηχα­νά­κια ή αυτο­κί­νη­τα (τα οποία είχαν επί­σης κλέ­ψει!) στις αντι­προ­σω­πεί­ες που είχαν «βάλει στο μάτι» και με «όπλο» τα καπά­κια από τα φρε­ά­τια, έσπα­γαν τις βιτρί­νες και τις πόρ­τες των αντι­προ­σω­πειών, παίρ­νο­ντας ταμεια­κές μηχα­νές και χρήματα.

Μέχρι στιγ­μής, έχουν εξι­χνια­σθεί 20 κλο­πές από κατα­στή­μα­τα, δύο κλο­πές αυτο­κι­νή­των και πέντε κλο­πές δίκυ­κλων μοτο­συ­κλε­τών, από τις περιο­χές της Αργυ­ρού­πο­λη, Ηλιού­πο­λης, Αλί­μου, Γλυ­φά­δας, Δάφ­νης, Βύρω­να και Νέας Σμύρνης.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, οδη­γή­θη­καν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών ο οποί­ος τους παρέ­πεμ­ψε στον αρμό­διο Ανακριτή.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων