- Διαφήμιση -

Taste of Athens 2019 (19 — 22 Σεπτεμβρίου, Ζάππειο)

Από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο Taste of Athens, μεταφέρει στην καρδιά της πόλης, στον εμβληματικό χώρο του Ζαππείου Μεγάρου

Από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμ­βρί­ου, το δεύ­τε­ρο Taste of Athens, μετα­φέ­ρει στην καρ­διά της πόλης, στον εμβλη­μα­τι­κό χώρο του Ζαπ­πεί­ου Μεγά­ρου, τους σπου­δαιό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της αθη­ναϊ­κής γαστρο­νο­μι­κή σκη­νής, τα 14 κορυ­φαία αθη­ναϊ­κά εστια­τό­ρια — κάποια εξ αυτών βρα­βευ­μέ­να με αστέ­ρια Michelin ‑τα οποία θα σερ­βί­ρουν στα pop up κιό­σκια τους, ένα ειδι­κό μενού γευ­σι­γνω­σί­ας με μερι­κά από τα signature πιά­τα τους σε προ­νο­μια­κές τιμές (3, 6, 9 και 12 ευρώ).

Τα εστια­τό­ρια που συμμετέχουν:

ΣΠΟΝΔΗ | Άγγε­λος Λάντος
HYTRA | Τάσος Μαντής
VAROULKO SEASIDE | Λευ­τέ­ρης Λαζά­ρου, Γιάν­νης Παρίκος
BALTHAZAR | Χρι­στό­φο­ρος Πέσκιας FUGA | Δημή­τρης Κατριβέσης
VEZENE | Άρης Βεζενές
BIRDMAN | Άρης Βεζενές
COOKOOVAYA | Σπύ­ρος Λιά­κος, Βαγ­γέ­λης Λιά­κος, Περι­κλής Κοσκι­νάς, Μάνος Ζουρνατζής
ΨΩΜΙ & ΑΛΑΤΙ | Γιάν­νης Λουκάκος
MR PUG ATHENS | Γιώρ­γος Βενιέρης
SENSE ATHENS | Αλέ­ξαν­δρος Χαραλαμπόπουλος
ΦΒΚ | Δήμος Μπαλόπουλος
ARTISANAL | Δημή­τρης Δημητριάδης
ERGON | Λευ­τέ­ρης Αθα­να­σό­που­λος, Πανα­γιώ­της Ξάνθης

Το Taste of Athens ανοί­γει την αυλαία του με ένα special Οpening Reception για τους VIP επι­σκέ­πτες του φεστι­βάλ, την Πέμ­πτη 19.09 στο Περι­στύ­λιο του Ζαπ­πεί­ου με κεντρι­κό παρου­σια­στή τον έναν από τους πλέ­ον αγα­πη­μέ­νους chef του ελλη­νι­κού κοινού.

Μαζί μας σε αυτή την γαστρο­νο­μι­κή γιορ­τή θα είναι κορυ­φαί­οι Έλλη­νες και celebrity Chefs διε­θνούς φήμης που θα παρου­σιά­σουν στην ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νη σκη­νή του Chefs Theater, συντα­γές, masterclasses, αλλά και εμπνευ­σμέ­νες ομι­λί­ες για όλους τους επισκέπτες.

Οι επι­σκέ­πτες μπο­ρούν να συν­δυά­σουν τις γαστρο­νο­μι­κές εμπει­ρί­ες τους με εκλε­πτυ­σμέ­να cocktails και workshops, βρα­βευ­μέ­νες ετι­κέ­τες οίνου, οινο­γνω­σί­ες και ιδιαί­τε­ρες μπύρες.

H απο­λαυ­στι­κή εμπει­ρία όμως δεν στα­μα­τά­ει εδώ αφού όλοι οι επι­σκέ­πτες και οι επαγ­γελ­μα­τί­ες θα έχουν την ευκαι­ρία να περι­η­γη­θούν στα περί­πτε­ρα των κορυ­φαί­ων food & beverage εται­ρειών ανα­κα­λύ­πτο­ντας εκλε­πτυ­σμέ­να προ­ϊ­ό­ντα και σύγ­χρο­να γαστρο­νο­μι­κά trends, ενώ το φεστι­βάλ φρο­ντί­ζει και τους μικρούς του φίλους δημιουρ­γώ­ντας το Kids Zone. Μια ειδι­κή ζώνη απο­κλει­στι­κά για τα παι­διά θα παρέ­χει πολ­λές και δια­φο­ρε­τι­κές δυνα­τό­τη­τες δημιουρ­γι­κής απα­σχό­λη­σης τους, όπως δημιουρ­γι­κό παι­χνί­δι με εξει­δι­κευ­μέ­νους παι­δα­γω­γούς, εργα­στή­ρια μαγει­ρι­κής και εργα­στή­ρια κεραμικής.

Για αυτούς που επι­ζη­τούν μια επι­πρό­σθε­τα πολυ­τε­λή Taste εμπει­ρία, τους υπο­δε­χό­μα­στε με ένα welcome drink και oyster treats στο VIP Lounge, έναν ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο πρι­βέ χώρο στον κήπο της Αίγλης με exclusive μπαρ και καθίσματα.

Στον χώρο του εστια­το­ρί­ου της Αίγλης, το Taste of Athens υπο­δέ­χε­ται το Dine Athens Restaurant Week, με την διορ­γά­νω­ση δυο ειδι­κών γαστρο­νο­μι­κών βρα­διών την Πέμ­πτη 19 και Παρα­σκευή 20 Σεπτεμ­βρί­ου, των Celebrity Chef Matchups, με επί­τι­μους καλε­σμέ­νους τους βρα­βευ­μέ­νους σεφ με αστέ­ρι Michelin, Chefs Pascal Aussignac και Hervé Deville.

Την εορ­τα­στι­κή ατμό­σφαι­ρα του Taste of Athens θα πλαι­σιώ­σουν μου­σι­κά οι παρα­γω­γοί­του En Lefko 87.7, μετα­ξύ των οποί­ων είναι και οι αγα­πη­μέ­νοι σε όλους Λατέρ­να­τιβ.

Κοι­νω­νι­κή Δρά­ση Taste of Athens

Στο πλαί­σιο δρά­σε­ων του Taste of Athens για τον περιο­ρι­σμό της περι­βαλ­λο­ντι­κής επι­βά­ρυν- σης και την επι­σι­τι­στι­κή στή­ρι­ξη των ευπα­θών κοι­νω­νι­κά ομά­δων, το φεστι­βάλ υπο­στη­ρί­ζει εμπρά­κτως την μη κερ­δο­σκο­πι­κή οργά­νω­ση Μπο­ρού­με συμ­με­τέ­χο­ντας στο πρό­γραμ­μα «Καμία Μερί­δα Φαγη­τού Χαμένη».

Taste of Athens Info

 • Το Taste of Athens θα διορ­γα­νω­θεί από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμ­βρί­ου 2019, στο Ζάπ­πειο Μέγαρο.
 • Κάθε ημέ­ρα του φεστι­βάλ θα δια­θέ­τει δυο ξεχω­ρι­στές τετρά­ω­ρες ενό­τη­τες: 12:00 — 16:00 και 18:30 — 22:30.
 • Οι τιμές των εισι­τη­ρί­ων για κάθε τετρά­ω­ρη ενό­τη­τα είναι:
  Κανο­νι­κό: 20€. Περι­λαμ­βά­νει ένα dish voucher των 3€, πρό­σβα­ση σε Chefs Theater, Music Stage, Exhibitors Village και Kids Zone.
  VIP: 50€. Περι­λαμ­βά­νει πρό­σβα­ση στο Opening Reception στις 19 Σεπτεμ­βρί­ου. Πρό­σβα­ση σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο VIP Lounge στον κήπο και το εστια­τό­ριο της Αίγλης, σε Chefs Theater, Music Stage, Exhibitors Village και Kids Zone, Welcome drink & Oyster treat, Dish voucher των 9€, Δωρε­άν parking με valet service
 • Για τους κατό­χους καρ­τών Diners Card International και τις ομα­δι­κές κρα­τή­σεις ισχύ­ουν ειδι­κές προ­σφο­ρές, ενώ για τα παι­διά έως και 6 ετών η είσο­δος είναι δωρεάν.
 • Η προ­πώ­λη­ση των εισι­τη­ρί­ων πραγ­μα­το­ποιεί­ται μέσω του athens.tastefestivals.com και του δικτύ­ου της Viva.
 • Εισι­τή­ρια προς πώλη­ση θα δια­τί­θε­νται και κατά τη διάρ­κεια του φεστι­βάλ στα ταμεία της εισόδου.
 • Το Taste of Athens είναι ένα cashless event. Όλες οι πλη­ρω­μές εντός της Εκδή­λω­σης θα πρέ­πει να γίνο­νται με πιστω­τι­κή ή χρε­ω­στι­κή κάρ­τα — εκτός των αγο­ρών εισι­τη­ρί­ων που πραγ­μα­το­ποιού­νται και με μετρη­τά από τα ταμεία της εισόδου.
 • Το πλή­ρες πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων και λεπτο­μέ­ρειες για τους συμ­με­τέ­χο­ντες βρί­σκο­νται εδώ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΙ
DINERS CLUB INTERNATIONAL, FINE DRINKING BY WORLD CLASS

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
AEGEAN AIRLINES, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ELECTROLUX, DINE ATHENS BY ALPHA BANK, BMW HELLAS

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ERGON HOUSE ATHENS, ATHENS WAS

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ VIP WELCOME DRINK
JEROBOAM

ΕΚΘΕΤΕΣ
LURPAK, BRITISH AMERICAN TOBACCO, DΟΜΑΙΝΕ COSTA LAZARIDI, BUDDHA’S HAND, OINOSCENT, TRABALA STUDIO, STRANGE BREW

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
CARDLINK, A.&Δ. ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΟΕ, RAINBOW WATERS, GAS iTOS, NANNUKA, KIDS COOKING CLUB, ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ALPHA TV, EN LEFKO 87.7, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «K» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, MARKETING GREECE, ΧPAT ATH- ENS, CITY TAG, TRAVEL4KIDS

 

Πηγή www.kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων