- Διαφήμιση -

Ενας παράδεισος για τους λάτρεις του ζύθου – Το 1ο Φεστιβάλ χειροποίητης μπίρας είναι γεγονός

Στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου η Αθήνα θα ζήσει μία καινοτόμα εμπειρία: το Athens Craft Beer Festival, δηλαδή ένα φεστιβάλ μπίρας αφιερωμένο αποκλειστικά στις χειροποίητες (craft) μπίρες από ελληνικές και ξένες μικροζυθοποιίες.

Μακριά από την τυπο­ποι­η­μέ­νη στα­θε­ρό­τη­τα της μαζι­κής παρα­γω­γής, οι craft μπί­ρες συναρ­πά­ζουν μυη­μέ­νους και μη για­τί είναι φρέ­σκες, δια­φο­ρε­τι­κές και και­νο­τό­μες. Δια­θέ­τουν ανα­πά­ντε­χα αρώ­μα­τα και γεύ­σεις που προ­έρ­χο­νται από τερά­στια γκά­μα ειδι­κών ζυμώ­σε­ων και προ­σω­πι­κών συντα­γών με απρό­σμε­νες, συχνά, πρώ­τες ύλες από βότα­να, μπα­χα­ρι­κά και φρού­τα, που έρχο­νται να προ­στε­θούν στη βύνη και στο λυκί­σκο. Κοι­νή συνι­στα­μέ­νη των ζύθων μικρής παρα­γω­γής είναι η χρή­ση λυκί­σκων εξαι­ρε­τι­κής ποιό­τη­τας από διά­φο­ρες ποι­κι­λί­ες και γεω­γρα­φι­κές προελεύσεις.

Το κίνη­μα της craft μπί­ρας ξεκί­νη­σε τη δεκα­ε­τία του ’70 στις ΗΠΑ και σήμε­ρα είναι ένα φαι­νό­με­νο παγκο­σμί­ων δια­στά­σε­ων. Εκτι­μά­ται πως πάνω από 10.000 μικρο­ζυ­θο­ποι­ί­ες δρα­στη­ριο­ποιού­νται ανά την υφή­λιο, ακό­μα και σε χώρες με ανύ­παρ­κτη μέχρι σήμε­ρα παρά­δο­ση στη ζυθο­πο­σία. Στην Ελλά­δα ήδη λει­τουρ­γούν με επι­τυ­χία πάνω από 50 μικρο­ζυ­θο­ποι­ί­ες στις οποί­ες πρέ­πει να προ­στε­θούν και οι λεγό­με­νοι «ζυθο­ποιοί-νομά­δες» που δανεί­ζο­νται εγκα­τα­στά­σεις τρί­των για την παρα­γω­γή της μπί­ρας τους ―σύνη­θες φαι­νό­με­νο στο χώρο αυτό. Η μικρο­ζυ­θο­ποι­ία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από χαμη­λούς όγκους παρα­γω­γής, αένα­ους πει­ρα­μα­τι­σμούς και, πολύ συχνά, την παρα­γω­γή εφή­με­ρων εμπο­ρι­κών σημάτων.

Στο 1ο Athens Craft Beer Festival συμ­με­τέ­χουν 33 ζυθο­ποι­ί­ες εκ των οποί­ων οι 9 είναι διε­θνείς παρου­σί­ες από Γαλ­λία, Δανία, Ισπα­νία, Βουλ­γα­ρία, Κρο­α­τία, Σου­η­δία, Τσε­χία, Ουγ­γα­ρία και Σερ­βία. Μαζί με τις ελλη­νι­κές συμ­με­το­χές θα παρου­σιά­σουν στο ζυθό­φι­λο κοι­νό της Αθή­νας 170 μπί­ρες όλων των ειδών ―ένα γευ­στι­κό πανό­ρα­μα που θα εικο­νο­γρα­φή­σει με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο την πεμ­πτου­σία της craft μπίρας.

Το Φεστι­βάλ πλαι­σιώ­νε­ται από ζωντα­νή μου­σι­κή με αγγλό­φω­νες ελλη­νι­κές μπά­ντες που θα εναλ­λάσ­σουν μπλουζ, κάντρι, ροκα­μπί­λι, ροκ, σόουλ και σάου­θερν ροκ. Στο line up βρί­σκο­νται οι: Behind 12 Bars, Cloths, DK & the Band, Grey River & the Smoky Mountain, Melisma, No Quarter, Sofia Filonos & the Great Lovers, Still Unbroken και Vicky Bee & the Acoustic Troubles. Συμ­με­τέ­χουν επί­σης food truck, μετα­ξύ των οποί­ων το ζυθό­φι­λο Po’Boys με BBQ του αμε­ρι­κά­νι­κου Νότου και, σε παρ­θε­νι­κή εμφά­νι­ση, το YECHEF του σεφ Ηλία Σκου­λά με World Street Food.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες για το Athens Craft Beer Festival

Kτή­ριο 56 Ιδρύ­μα­τος Μεί­ζο­νος Ελλη­νι­σμού (Πολυ­κρά­τους 21, Ρέντης). Εισι­τή­ριο: 3€ περι­λαμ­βά­νει ανα­μνη­στι­κό ποτή­ρι δοκι­μής. Οι μπί­ρες θα κοστί­ζουν 1€ για δοκι­μή 50ml και 4–6€ οι περισ­σό­τε­ρες για ένα γεμά­το ποτή­ρι 375ml. Ώρες λει­τουρ­γί­ας: Παρα­σκευή 18 και Σάβ­βα­το 19 Οκτω­βρί­ου 17:00–01:00, Κυρια­κή 20 Οκτω­βρί­ου 14:00–23:00.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων