- Διαφήμιση -

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Παρουσίαση του βιβλίου «Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ»

του Μηνά Στραβοπόδη

Γνω­στο­ποιεί­ται στο ελλη­νι­κό ανα­γνω­στι­κό κοι­νό πως την Κυρια­κή 13 Νοεμ­βρί­ου (19.30)
παρου­σιά­ζε­ται το βιβλίο του 25χρονου πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νου συγ­γρα­φέα, Μηνά Στρα­βο­πό­δη,  «Ο
Επα­να­στά­της της Αβύσ­σου»,  που κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις Αρμός. Η εκδή­λω­ση θα
πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον φιλό­ξε­νο χώρο του βιβλιο­πω­λεί­ου – καφέ Zatopek στην Καλλιθέα.

Πρό­κει­ται για ένα κοι­νω­νι­κο-πολι­τι­κό μυθι­στό­ρη­μα το οποίο με κρι­τι­κή ματιά καλεί τον αναγνώστη
να προ­βλη­μα­τι­στεί για δια­χρο­νι­κά ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τόσο στο άτο­μο μεμο­νω­μέ­να, όσο και
στην κοι­νω­νία ως σύνο­λο. Ένα βιβλίο επί­και­ρο, ιδί­ως σε αυτήν την ταραγ­μέ­νη κοι­νω­νι­κά επο­χή που
δια­νύ­ου­με, ένα βιβλίο που αφου­γκρά­ζε­ται τις ανά­γκες της νέας γενιάς, και της κοι­νω­νί­ας εν γένει,
και προ­σπα­θεί να δώσει διέ­ξο­δο προ­ά­γο­ντας την ελεύ­θε­ρη σκέ­ψη. Μέσα από το συγκεκριμένο
έργο δύνα­ται κανείς να έρθει σε επα­φή με την ιστο­ρία, την προ­σω­πι­κή ανα­ζή­τη­ση, τα πάθη και τα
ιδα­νι­κά που οδη­γούν τους ανθρώ­πους σε έσχα­τες ή μη εποχές.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων