- Διαφήμιση -

Δέκα μέρες σε ισχύ το «καλάθι του νοικοκυριού» – Τι προσδοκεί το Υπ. Ανάπτηξης;

Συνε­χί­ζουν τα σού­περ μάρ­κετ να ανα­δια­μορ­φώ­νουν τις τιμές των προ­ϊ­ό­ντων που περι­λαμ­βά­νο­νται στο «καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού», με καθη­με­ρι­νές διορ­θω­τι­κές κινή­σεις στις λίστες που έχουν κοι­νο­ποι­ή­σει στη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα στο gov.gr (https://e‑katanalotis.gov.gr/householdBasket). Όπως φαί­νε­ται, αρχί­ζει να δημιουρ­γεί­ται αντα­γω­νι­σμός από τον οποίο προσ­δο­κά το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων να επι­τευ­χθεί η συγκρά­τη­ση τιμών στα βασι­κά αγαθά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων