- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Η Αθήνα κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός στον κόσμο για το 2022

Κορυ­φαί­ος Πολι­τι­στι­κός Προ­ο­ρι­σμός στον κόσμο για το 2022 ανα­δεί­χθη­κε η Αθή­να στα φετι­νά World Travel Awards, που διορ­γα­νώ­θη­καν στη Μου­σκάτ του Ομάν. Η Αθή­να κέρ­δι­σε το πρώ­το βρα­βείο στα World Travel Awards, μέσω της Εται­ρεί­ας Ανά­πτυ­ξης και Του­ρι­στι­κής Προ­βο­λής του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΕΑΤΑ).

Το βρα­βείο, έρχε­ται να προ­στε­θεί στις δύο πρό­σφα­τες, σημα­ντι­κές ευρω­παϊ­κές δια­κρί­σεις της πόλης (Κορυ­φαί­ος Πολι­τι­στι­κός Προ­ο­ρι­σμός της Ευρώ­πης και Καλύτερο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων