- Διαφήμιση -

Συνοδεία αστυνομικών θα φτάσουν τα τρακτέρ στην πρωτεύουσα – Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέτρα για την «ασφα­λή» κάθο­δο των αγρο­τών στο κέντρο των Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε η ΕΛ.ΑΣ. «Θα εφαρ­μο­στεί ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο πλέγ­μα μέτρων» ανα­κοί­νω­σαν οι υπεύ­θυ­νοι τονί­ζο­ντας πως «είναι δικαί­ω­μα των πολι­τών να συνέρ­χο­νται, χωρίς όμως να δια­τα­ράσ­σε­ται η λει­τουρ­γία της πόλης»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων