- Διαφήμιση -

ΠΟΕΔΗΝ: Το 2020 βρίσκει τη δημόσια Υγεία στην εντατική

«Οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας θα παραμείνουν και εφέτος καθηλωμένες στο τριτοκοσμικό επίπεδο του 5% του ΑΕΠ»

«Το 2020 βρί­σκει τη Δημό­σια Υγεία στην εντα­τι­κή», ανα­φέ­ρει η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αφορ­μή τις επι­σκέ­ψεις του υπουρ­γού Υγεί­ας σε Νοσο­κο­μεία, τονί­ζο­ντας ότι αυτές «δεν διορ­θώ­νουν την ταλαι­πω­ρία των ασθε­νών. Χρειά­ζε­ται άμε­ση πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού και κον­δύ­λια». Παράλ­λη­λα, η ΠΟΕΔΗΝ εκφρά­ζει την αντί­θε­ση της στις Συμπρά­ξεις Δημο­σί­ου και Ιδιω­τι­κού Τομέα στην Υγεία, προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας κινητοποιήσεις.

Σύμ­φω­να με την Ομο­σπον­δία «οι Δημό­σιες Δαπά­νες Υγεί­ας θα παρα­μεί­νουν και εφέ­τος καθη­λω­μέ­νες στο τρι­το­κο­σμι­κό επί­πε­δο του 5% του ΑΕΠ. Ποιο­τι­κή Δημό­σια Υγεία με τέτοιο ύψος δαπα­νών δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει», ανα­φέ­ρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σχε­τι­κά με τις συμπρά­ξεις Δημο­σί­ου και Ιδιω­τι­κού τομέα, σημειώ­νει ότι «η χώρα μας έχει ήδη το πιο ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νο σύστη­μα στην Ευρώ­πη. Οι ιδιω­τι­κές δαπά­νες υγεί­ας είναι 3,5% του ΑΕΠ όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης είναι 1%». Προ­σθέ­τει, ότι «η εγκα­τά­στα­ση ιατρι­κών μηχα­νη­μά­των από ιδιώ­τες θα στοι­χί­σει ακρι­βά στο κρά­τος, θα ελα­στι­κο­ποι­ή­σει τις εργα­σια­κές σχέ­σεις και θα μετα­κυ­λή­σει το κόστος στους χρή­στες των υπηρεσιών».

Τονί­ζει, ότι «το Δημό­σιο Σύστη­μα Υγεί­ας δεν πάσχει από περαι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση για να ικα­νο­ποι­ή­σει τα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αλλά από επεν­δύ­σεις σε προ­σω­πι­κό, υπο­δο­μές και εξο­πλι­σμό. Τα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία αν και έχουν χρέη 800 εκατ. ευρώ, η χρη­μα­το­δό­τη­ση εφέ­τος βρί­σκε­ται στο ύψος της περ­σι­νής (όριο δαπα­νών 1,5 δισ. ευρώ)». Επί­σης, κάνει λόγο για υπο­στε­λέ­χω­ση των Νοσο­κο­μεί­ων, σημειώ­νο­ντας ότι «κατά 25.000 λιγό­στε­ψε το προ­σω­πι­κό τα χρό­νια των Μνη­μο­νί­ων. Μόνο για τα έτη 2018, 2019 υπήρ­ξαν 4.000 απο­χω­ρή­σεις και μηδε­νι­κές προ­σλή­ψεις. 45.000 είναι οι κενές οργα­νι­κές θέσεις του προ­σω­πι­κού των Νοσο­κο­μεί­ων». Κατα­λή­γει πως «η Πρω­το­βάθ­μια Περί­θαλ­ψη δεν υφί­στα­ται», ενώ «οι κτη­ρια­κές υπο­δο­μές των Νοσο­κο­μεί­ων είναι σε κακή κατάσταση».

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων