- Διαφήμιση -

Σε στάση εργασίας η ΠΟΕΔΗΝ, συγκέντρωση σε λίγο έξω από το υπουργείο Εργασίας

Αίτημα η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Σε πανατ­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας από αυτή την ώρα έως τις 11 το πρωί προ­χω­ρεί σήμε­ρα η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία προ­γραμ­μα­τί­ζουν σε μία ώρα, στις 8 το πρωί, συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, με αίτη­μα την έντα­ξή τους στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγγέλματα.

«Πως μπο­ρεί να λέμε ότι είμα­στε κρά­τος δικαί­ου όταν οι νοση­λευ­τές που προ­έρ­χο­νται από το ΙΚΑ (τώρα ΕΦΚΑ) είναι ενταγ­μέ­νοι στα ΒΑΕ και η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των νοση­λευ­τών που προ­έρ­χο­νται από ασφα­λι­στι­κό φορέα το Δημό­σιο (τώρα ΕΦΚΑ) δεν είναι» ανα­φέ­ρει η ΠΟΕΔΗΝ. «Χορ­τά­σα­με δια­χρο­νι­κά τα λόγια των κυβερ­νή­σε­ων ότι ανα­γνω­ρί­ζουν το δίκαιο αίτη­μά μας», συμπλη­ρώ­νει, και ζητά στο ασφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο που προ­ω­θεί­ται προς ψήφι­ση στη Βου­λή να συμπε­ρι­λη­φθεί διά­τα­ξη για έντα­ξη των νοση­λευ­τών στα ΒΑΕ, χωρίς καμιά οικο­νο­μι­κή επιβάρυνση.

Στη στά­ση εργα­σί­ας συμ­με­τέ­χει και η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Τραυματιοφορέων.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων