Δήμος Αθηναίων: Διπλασιάστηκαν καθημερινά οι βάρδιες του streetwork για τους άστεγους

Μπακογιάννης: «Πρόνοια και φροντίδα σημαίνει ο δήμος να βρίσκεται δίπλα σε εκείνους που τον έχουν ανάγκη»

Ενι­σχύ­ει σημα­ντι­κά τις δρά­σεις του, ο Δήμος Αθη­ναί­ων για τους αστέ­γους της πρω­τεύ­ου­σας. Μετα­ξύ άλλων, όπως ανα­φέ­ρει σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του, ήδη προ­χώ­ρη­σε σε ανα­σχε­δια­σμό των επι­τό­πιων παρεμ­βά­σε­ων του Κέντρου Υπο­δο­χής και Αλλη­λεγ­γύ­ης ( Κ.Υ.Α.Δ.Α) του Δήμου Αθη­ναί­ων, διπλα­σιά­ζο­ντας τις βάρ­διες του streetwork. Ενι­σχύ­ο­ντας το παράλ­λη­λα, με πέντε υπερ­σύγ­χρο­να οχή­μα­τα αλλά και εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό (κοι­νω­νι­κούς λει­τουρ­γούς, ψυχί­α­τρο και ψυχο­λό­γους).

Έτσι, από τις αρχές αυτού του μήνα, τα στε­λέ­χη -επι­στή­μο­νες της Κοι­νω­νι­κής Υπη­ρε­σί­ας του Κ.Υ.Α.Δ.Α. πραγ­μα­το­ποιούν επι­τό­πιες παρεμ­βά­σεις στο δρό­μο, καθη­με­ρι­νά, από το πρωί έως τις 22:00 το βρά­δυ.

Ειδι­κό­τε­ρα, χαρ­το­γρα­φούν τους άστε­γους που δια­βιούν στην πόλη, κατα­γρά­φουν τις ανά­γκες τους, χτί­ζουν σχέ­σεις εμπι­στο­σύ­νης μαζί τους, τους ενη­με­ρώ­νουν για τις δομές και τα προ­γράμ­μα­τα υπο­δο­χής και τους προ­σφέ­ρουν άμε­ση, πρα­κτι­κή βοή­θεια (τρό­φι­μα, ρού­χα, κλι­νο­σκε­πά­σμα­τα). Επί­σης σε περι­πτώ­σεις ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, όλος ο μηχα­νι­σμός του ΚΥΑΔΑ τίθε­ται σε 24ωρη επι­φυ­λα­κή και πραγ­μα­το­ποιεί επι­τό­πιες παρεμ­βά­σεις καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας. Σε μήνυ­μα του, για τη δρά­ση αυτή, ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, υπο­γραμ­μί­ζει ότι «πρό­νοια και φρο­ντί­δα σημαί­νει ο δήμος να βρί­σκε­ται δίπλα σε εκεί­νους που τον έχουν ανά­γκη, όποια στιγ­μή, σε κάθε σημείο της πόλης. Και έχει μεγά­λη σημα­σία αυτό να γίνε­ται με σεβα­σμό στον άνθρω­πο και αξιο­πρέ­πεια.

Αυτοί είναι οι λόγοι που εκσυγ­χρο­νί­ζου­με και ενι­σχύ­ου­με το δυνα­μι­κό και τον εξο­πλι­σμό μας. Οι άνθρω­ποι της Αθή­νας, με όποιο πρό­βλη­μα, είναι δικοί μας άνθρω­ποι. Είναι οι ψυχές που μας χρειά­ζο­νται με πρά­ξεις, κάθε μέρα» επι­ση­μαί­νει.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων