- Διαφήμιση -

Κοροναϊός: Αναβάλλονται χειρουργεία και τα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων

«Θα καλύπτονται μόνο τα περιστατικά εκείνα τα οποία δεν δύναται να αναβληθούν» αναφέρει το υπ. Υγείας

«Λόγω της ανα­με­νό­με­νης αύξη­σης στη ζήτη­ση των υπη­ρε­σιών των νοσο­κο­μεί­ων, το πρό­γραμ­μα των χει­ρουρ­γεί­ων προ­σαρ­μό­ζε­ται άμε­σα, μέχρι νεο­τέ­ρας, και θα καλύ­πτει μόνο τα έκτα­κτα περι­στα­τι­κά και τα περι­στα­τι­κά εκεί­να τα οποία δεν δύνα­ται να ανα­βλη­θούν» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του υπ. Υγεί­ας με αφορ­μή την εξά­πλω­ση των κρου­σμά­των του κορο­ναϊ­ού και κατα­λή­γει:

«Επί­σης, ανα­βάλ­λο­νται όλα τα απο­γευ­μα­τι­νά ιατρεία των νοσο­κο­μεί­ων, μέχρι νεοτέρας».

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων